Anunci de la Generalitat de Catalunya sobre els col·legis professionals