Assemblea Constituent COTOC

L’Assemblea Constituent del COTOC presenta unes característiques úniques fent referència a un espai on s’aprovaran els estatuts definitius que regularan el funcionament de la mateixa entitat.

En aquest espai trobareu les preguntes més freqüents en relació a aquesta:

Quan i on serà?
El 23 de febrer de 2013, la primera convocatòria serà a les 10,30 i la segona a les 11h.
Es realitzarà a la seu del COTOC, C. Vilapicina núm. 49, bxs. 08031. Barcelona

Quin serà l’odre del dia?
Tal i com determina el Decret 38/2012, de 10 d’abril, de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (DOGC de 12 d’ abril de 2012), l’ordre del dia serà:
a) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Gestora.
b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi amb el contingut que estableix la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents en els òrgans col·legials, atenent a criteris de designació paritària de dones i homes.

Quina difusió s’ha fet?

Tal i com determina el Decret 38/2012, de 10 d’abril, de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (DOGC de 12 d’ abril de 2012) la convocatòria es publicarà al DOGC i als dos diaris de major difusió de Catalunya (publicació a La Vanguardia i al Periodico el 8 de febrer). A més s’ha fet difusió mitjançant les eines virtuals de l’APTOC, s’ha enviat a totes les persones subscrites al Breus, s’ha demanat col·laboració de difusió a altres entitats i portals de Teràpia Ocupacional a l’estat espanyol, a altres col·legis catalans, a les universitats de Teràpia Ocupacional, a les entitats amb les que l’APTOC té conveni i a d’altres vinculades al món de la Teràpia Ocupacional.

Qui pot assistir a l’Assemblea?

Tots i totes les persones col·legiades (presentant el DNI), i aquelles persones que sense estar col·legiat acreditin ser terapeutes ocupacionals (presentant el DNI i títol original o fotocòpia del títol compulsada).

Qui pot votar?
Tal i com determina la  Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades només podran exercir el dret a vot les persones col·legiades.

Es podrà votar per correu o delegar el vot?

Sí. Les persones col·legiades rebreu tota la informació al respecte junt amb la convocatòria de l’assemblea.

Qui es pot presentar a la candidatura de Junta de Govern?
Les col·legiades i col·legiats que així ho desitgin es podran presentar com a junta amb un mínim de 4 persones i un màxim de 10 per candidatura.

Què s’ha de fer per presentar candidatura?
Enviar el formulari de candidatura de juntadocomplert a secretaria@cotoc.cat abans del 15 de febrer.

Es farà campanya de les diferents candidatures?
No. En aquesta primera Assemblea cada grup presentarà breument el seu programa durant la mateixa Assemblea. A partir del dia 15 de febrer s’enviarà una comunicació a totes les persones col·legiades amb el llistat de candidatures.