ASSEMBLEA CONSTITUENT DEL COTOC

Tal i com us hem anat informant, el proper dissabte dia 23 de febrer de 2013 es celebrarà l’Assemblea Constituent del COTOC. Acte al que estan convidats tots els terapeutes ocupacionals de Catalunya.

L’acte es durà a terme a la Seu de l’APTOC i del COTOC (C/ Vilapicina, 49, 08031 Barcelona). L’hora de la primera convocatòria serà a les 10:30 i a les 11:00 la segona.

L’ordre del dia i la documentació que fa referència als punts a aprovar és la següent:

1. Benvinguda a les i els assistents.
2. Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Gestora.
3. Aprovar els estatuts definitius del Col·legi amb el contingut que estableix la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.
4. Escollir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents en els òrgans col·legials, atenent a criteris de designació paritària de dones i homes.
5. Precs i preguntes.

Preguem es confirmi l’assistència a través del correu electrònic info@cotoc.cat.

Si es desitgés realitzar la votació per correu postal o per correu electrònic cal fer-ho abans del dia 20 de febrer mitjançant aquest document i facilitant una fotocòpia del DNI.

Si es desitgés delegar el vot a un/a representant (col·legiat/ada) cal fer-ho mitjançant aquest document presentat el dia de l’assemblea.

Important: En cas de ser terapeuta ocupacional però no estar col·legiat, s’ha de presentar el títol original o fotocòpia compulsada  per a justificar que es disposa de la titulació.

Per a més informació podeu consultar a info@cotoc.cato al telèfon 606 50 85 28.

Atentament,

Comissió Gestora del COTOC