Notícies

Celebració del dia de la Teràpia Ocupacional

Un any més volem celebrar, de la mà de la Universitat de Vic (UVic) i de la Escola Universitaria de Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT),el dia Mundia de la Teràpia Ocupacional.

Donada la situació, aquest any es celebrarà de manera virtual per Zoom amb tres xerrades (en castellà) que us poden interessar. Us adjuntem en cadascuna d'elles el link d'accés.

 

Dimecres 27 d’octubre:

Rehametrics, una plataforma virtual para la rehabilitació.

Ponent: Pablo Gagliardo

Modera: Pere Ayats

Rehametrics es una plataforma de rehabilitación virtual que permite a los profesionales sanitarios de la rehabilitación, monitorizar y cuantificar la rehabilitación física y cognitiva de pacientes con patologías neurológicas, musculoesqueléticas o enfermedades crónicas tanto en entornos clínicos como domiciliarios. La plataforma Rehametrics utiliza dispositivos fácilmente disponibles y de bajo coste para facilitar su despliegue en cualquier entorno asistencial. 

En esta sesión veremos cómo la rehabilitación virtual puede ayudarnos a aumentar la motivación y la participación de los pacientes y a cuantificar automáticamente las sesiones de rehabilitación, con el fin de obtener una visión más objetiva de su evolución.

ENLLAÇ D'ACCÉS AL ZOOM

 

Dijous 28 d’octubre:

Justicia ocupacional en la era digital

Ponents: Maria Kapanadze i Inda Zango

Modera: Carmen Moratinos

La era digital nos lleva a involucrarnos cada vez más en diversos entornos digitales. Estos entornos pueden ser facilitadores o servir de barrera para la participación en una vida significativa. La presente sesión trazará los determinantes sociales de la salud y considerará los derechos ocupacionales asociados a la digitalización y a la 4ta revolución industrial: el riesgo de aislamiento, la brecha digital, entre otros temas. La sesión concluirá con la relevancia del apoyo comunitario para prevenir el desequilibrio y la alienación ocupacional.

ENLLAÇ D'ACCÉS AL ZOOM

 

Divendres 29 d’octubre:

Innovación i emprendimiento ocupacional

Ponents: Nestor Aparicio i Salvador Simó

Modera: Ginés Ruiz

Què són i què poden  aportar la innovació i l’emprenedoria a la Teràpia ocupacional?

Com poden millorar la nostra professió i incrementar l'impacte en la salut i la justícia ocupacional de persones i comunitats.

ENLLAÇ D'ACCÉS AL ZOOM

 

Esperem que sigui del vostre interés.

La Junta de Govern del COTOC

 

dia mundial TO calidad buena

Beca ENDAVANT TO

(Català)

Convocatòria d’Ajuda a Projectes d’Investigació del COTOC: ENDAVANT TO

       1. Introducció

El Col·legi Oficial de Teràpia Ocupacional de Catalunya (COTOC), a través de la seva Comissió Científica, recolza la investigació d'excel·lència en els àmbits de les ciències de la salut i ciències socials, promovent la recerca en Teràpia Ocupacional així com estimulant la transferència i la divulgació dels seus resultats.

El COTOC aposta pel coneixement i la innovació i és per aquest motiu que des de l’any 2020 i amb caràcter bianual, s’estableix una ajuda dirigida a projectes d’investigació en Teràpia Ocupacional que estiguin liderats per un/a terapeuta ocupacional.

L’ajuda a un projecte d’investigació del COTOC està dotada amb 3.000 euros que s’atorgarà a un únic projecte.

 1. A qui va dirigida?

L’ajuda Endavant TO del COTOC està dirigida a un projecte d’investigació liderat per un/a terapeuta ocupacional. Es requerirà presentar el títol de Grau o Diplomatura en Teràpia Ocupacional als candidats/candidates que sol·licitin l’ajuda.

 1. Temàtica

L’ajuda Endavant TO del COTOC s’atorgarà a projectes d’investigació en Teràpia Ocupacional que estiguin relacionats amb L’àmbit de la salut, social o educatiu i que es realitzin al territori espanyol.

 1. Lloc, forma i termini de presentació

Les sol·licituds s'hauran de presentar per correu a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

S’haurà de presentar la següent documentació:

 • Projecte d’investigació amb els següents apartats: títol, resum del projecte, introducció, metodologia que inclogui: justificació, hipòtesi, objectius, material i mètodes aspectes ètics, cronograma, pressupost i viabilitat del projecte, bibliografia i annexes si s’escau.
 • Títol de Grau o Diplomatura en Teràpia Ocupacional de la persona que lidera el projecte.
 • Currículum breu dels membres de l’equip investigador.
 • Nom i cognom de l’ investigador/a principal, correu electrònic i telèfon de contacte.

Un cop rebuda i processada la sol·licitud, la persona sol·licitant rebrà un correu per part del COTOC justificant la recepció de tota la documentació.

El comitè avaluador es reserva el dret de sol·licitar documentació complementària si es creu convenient.

La data límit per presentar les sol·licituds és el dia 22 abril 2022.

      5. Procés de selecció 

Un cop rebudes les sol·licituds, es revisarà que els projectes compleixin tots els requisits exposats als apartats 2 i 3 (a qui va dirigida i temàtica). La persona que rebi les sol·licituds, s’encarregarà de fer anònims els projectes presentats.

El procés d’avaluació es portarà a terme per un comitè avaluador format per membres de la Comissió Científica del Col·legi Oficial de Terapeutes de Catalunya.

Els criteris que es tindran en compte per avaluar el projectes són els següents:

 • Coherència i rigor metodològic del projecte.
 • Innovació del projecte de la temàtica.
 • Implicacions per la professió i la comunitat (impacte social del projecte).
 • Viabilitat i sostenibilitat del projecte.
 • Qualitat del projecte pel que fa l’estructura i l’estil.
 • Inclusió de la perspectiva de gènere en la redacció i conceptualització del projecte.

El comitè avaluador valorarà per parells els projectes de forma anònima en base als criteris definits anteriorment. Un cop avaluades les sol·licituds, la junta de govern farà pública la resolució de l’ajuda i notificarà personalment a les persones guanyadores.

L’ajuda a projectes d’investigació Endavant TO pot quedar deserta si cap de les propostes presentades compleix aquests criteris.

      6. Exclusions

Per evitar conflictes d'interès, les persones que participen al comitè avaluador així com els membres de la junta del COTOC no podran presentar-se a la convocatòria com a investigadors/es principals ni formar part de cap equip investigador que es presenti a l’ajuda.

Els criteris d’exclusió de les sol·licituds són els següents:

 1. Incompliment de qualsevol de les bases citades en el document.
 2. Presentació fora de termini o sense la documentació sol·licitada complerta.
 3. Que el treball no tingui un enfocament de Teràpia Ocupacional.
 4. Que estiguin realitzant un projecte becat en una edició anterior.
 5. Incompliment dels principis bioètics i normativa legal vigent en relació a les investigacions amb persones.
 6. Hagi rebut finançament previ d’altres convocatòries per el mateix projecte.
 7. Realització del projecte fora del territori Espanyol.
 8. Que la persona que lideri el projecte no sigui terapeuta ocupacional.

 

      7. Acceptació i seguiment

Passat un any d’haver sigut atorgada l’ajuda, s’haurà de presentar un article per fer difusió del projecte a la revista del COTOC a més a més d’una justificació econòmica.

Els projectes que no hagin estat seleccionats seran destruïts passat un mes de la resolució.

 

 

(Español) 

Convocatoria de Ayuda a Proyectos de Investigación del COTOC: ENDAVANT TO

 1. Introducción

El Colegio Oficial de Terapia Ocupacional de Cataluña (COTOC), a través de su Comisión Científica, apoya la investigación de excelencia en los ámbitos de las ciencias de la salud y ciencias sociales, promoviendo la investigación en Terapia Ocupacional así como estimulando la transferencia y la divulgación de sus resultados.

El COTOC apuesta por el conocimiento y la innovación y es por este motivo que desde el año 2020 y con carácter bianual, se establece una ayuda dirigida a proyectos de investigación en Terapia Ocupacional que estén liderados por un/a terapeuta ocupacional.

La ayuda a un proyecto de investigación del COTOC está dotada con 3.000 euros que se otorgarán a un único proyecto.

 1. ¿A quién va dirigida?

La ayuda Endavant TO del COTOC está dirigida a un proyecto de investigación liderado por un/a terapeuta ocupacional. Se requerirá el título de Grado o Diplomatura en Terapia Ocupacional a los candidatos/candidatas que soliciten la ayuda.

 1. Temática

La ayuda Endavant TO del COTOC se otorgará a proyectos de investigación en Terapia Ocupacional que estén relacionados con el ámbito de la salud, social o educativo y que se realicen en el territorio español.

 1. Lugar, forma y plazo de presentación

Las solicitudes deberán presentarse por correo a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Se deberá presentar la siguiente documentación:

 • Proyecto de investigación con los siguientes apartados: título, resumen del proyecto, introducción, metodología que incluya: justificación, hipótesis, objetivos, material y métodos aspectos éticos, cronograma, presupuesto y viabilidad del proyecto, bibliografía y anexos en su caso.
 • Título de Grado o Diplomatura en Terapia Ocupacional de la persona que lidera el proyecto.
 • Currículum breve de los miembros del equipo investigador.
 • Nombre y apellidos del investigador/a principal, correo electrónico y teléfono de contacto

Una vez recibida y procesada la solicitud, la persona solicitante recibirá un correo por parte del COTOC justificando la recepción de toda la documentación.

El comité evaluador se reserva el derecho de solicitar documentación complementaria si se cree conveniente.

La fecha límite para presentar las solicitudes es el día 22 abril 2022.

         5. Proceso de selección

Una vez recibidas las solicitudes, se revisará que los proyectos cumplan todos los requisitos expuestos en los apartados 2 y 3 (a quién va dirigida y temática). La persona que reciba las solicitudes, se encargará de hacer anónimos los proyectos presentados.

El proceso de evaluación se llevará a cabo por un comité evaluador formado por miembros de la Comisión Científica del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Cataluña (COTOC).

Los criterios que se tendrán en cuenta para evaluar los proyectos son los siguientes:

 • Coherencia y rigor metodológico del proyecto.
 • Innovación de la temática del proyecto.
 • Implicaciones para la profesión y la comunidad (impacto social del proyecto).
 • Viabilidad y sostenibilidad del proyecto.
 • Calidad del proyecto en cuanto a la estructura y el estilo.
 • Inclusión de la perspectiva de género en la redacción y conceptualización del proyecto

El comité evaluador valorará por pares los proyectos de forma anónima en base a los criterios definidos anteriormente. Una vez evaluadas las solicitudes, la junta de gobierno hará pública la resolución de la ayuda y notificará personalmente a los ganadores.

La ayuda a proyectos de investigación Endavant TO puede quedar desierta si ninguna de las propuestas presentadas cumple estos criterios.

      6. Exclusiones

Para evitar conflictos de interés, las personas que participan en el comité evaluador así como los miembros de la junta del COTOC no podrán presentarse a la convocatoria como investigadores/as principales ni formar parte de ningún equipo investigador que se presente a la ayuda.

Los criterios de exclusión de las solicitudes son los siguientes:

 1. Incumplimiento de cualquiera de las bases citadas en el documento.
 2. Presentación fuera de plazo o sin la documentación solicitada completa.
 3. Que el trabajo no tenga un enfoque de Terapia Ocupacional.
 4. Que estén realizando un proyecto becado en una edición anterior.
 5. Incumplimiento de los principios bioéticos y normativa legal vigente en relación a las investigaciones con personas.
 6. Haber recibido financiación previa de otras convocatorias para el mismo proyecto.
 7. Realización del proyecto fuera del territorio Español.
 8. Que la persona que lidere el proyecto no sea terapeuta ocupacional.

      7. Aceptación y seguimiento

Pasado un año de haber sido otorgada la ayuda, se deberá presentar un artículo para hacer difusión del proyecto en la revista del COTOC además de una justificación económica del mismo.

Los proyectos que no hayan sido seleccionados serán destruidos pasado un mes de la resolución.

 

Seu del COTOC tancada del 27/09 al 01/10

Benvolgudes i benvolguts,
 
Us informem que del 27 de setembre al 1 d'octubre, la seu del COTOC romandrà tancada.
Mantindrem serveis mínims al nostre correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Salutacions,
Junta de Govern

tancat septembre

Posicionament del COTOC davant la iniciativa impulsada per famílies vinculades a serveis d'Atenció Precoç de Catalunya

Des del Grup d'Infància i Adolescència del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals celebrem la iniciativa impulsada per un grup de famílies que demana la incorporació de la figura del Terapeuta Ocupacional als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) com a part de l'equip interdisciplinari.

L'objectiu del terapeuta ocupacional als serveis d'atenció precoç és afavorir l'autonomia de l'infant i la promoció de la seva participació en la vida quotidiana dins del seu entorn. Detectem en quines activitats existeix restricció en la participació i les seves causes, per plantejar una intervenció holística que va més enllà de treballar les habilitats i capacitats de l'infant, si no que també adapta l'entorn i la manera de dur a terme l'activitat.

És el terapeuta ocupacional qui té les competències per portar a terme aquestes tasques, mitjançant activitats terapèutiques significatives per l'habilitació o rehabilitació dels components afectats, la creació d'entorns facilitadors i accessibles, el suport, l'orientació i l'assessorament a les famílies i l'entorn. A més, detectant la necessitat d'adaptacions i/o productes de suport, com també el referent a l'entrenament d'aquests. Treballem per la minimització de les barreres que limiten la participació de l'infant.

Volem una atenció precoç de qualitat on els infants i les seves famílies tinguin dret a rebre valoració i tractament de Teràpia Ocupacional per fomentar l'autonomia i la participació dels nens i nenes en les seves activitats.

Per això, treballem per demanar al Departament de Benestar Social i Família que incorpori la Teràpia Ocupacional als CDIAP com un recurs més per treballar conjuntament amb els altres professionals per la integració real dels infants dins la nostra societat.

 

Grup d'Infància del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

Vacances d'estiu 2021

Us informem que del 9 al 29 d'agost, la seu del COTOC romandrà tancada.
Mantindrem serveis mínims al nostre correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Us desitgem unes bones vacances i un bon estiu!

vacances COTOC

Comparteix

banner colegiat mig cat

banner perfil to

banner codi deontologic

Subscriu-te al Breus

Estigues informat/da de tot el que passa al COTOC i el món professional de la Teràpia Ocupacional
Accepto els Termes i Condicions

Atenció COTOC

 Horari d'atenció: dilluns de 12h a 18h, dimecres de 9h a 15h i dijous de 9h a 15h

S'ha de concertar cita prèvia per anar presencialment a la seu a info@cotoc.cat

logo wis 130x50

Aquest lloc web fa servir cookies per oferir un millor servei. Per més informació pots consultar la nostra política de cookies.
Pots acceptar totes les cookies amb el botó “Acceptar”.