Sense categoria

Protocol i quotes col·legials

Tal i com diu l’Article 11 dels Estatuts del COTOC: "Es poden inscriure al Col·legi les persones que tinguin la titulació de grau en teràpia ocupacional, obtingut segons els termes de l'Ordre CIN/729/2009, de 18 de març, les persones diplomades que ho siguin segons el Reial Decret 1420/1990 del 26 d'octubre i les que estiguin igualment legitimades a fi de l'exercici de la professió segons la regulació precedent o segons procés d'homologació o convalidació i també les que estiguin habilitades legítimament amb anterioritat que exerceixin la teràpia ocupacional."

"El col·legiat té el deure de contribuir al manteniment del Col·legi i mantenir al corrent de pagament les quotes aprovades que els siguin presentades a cobrament." (Article 18 apartat b) dels Estatuts del COTOC)

 

MATRÍCULA DE COL·LEGIACIÓ:

 • La matrícula de col·legiació és de 60€ (en el cas de reactivació o trasllat d'expedient no es paga matrícula).
 • S’haurà de fer l’ingrés al núm. de compte de Banc Sabadell: ES90 0081 0149 9600 0138 0644 incloent el concepte: MATRÍCULA i NOM del nou col·legiat.
 • S’haurà de fer arribar el comprovant del pagament de la matrícula de col·legiació juntament amb la resta de documentació per a l'alta col·legial.

 

COBRAMENT DE LES QUOTES:

Les quotes de col·legiació del COTOC són semestrals. Els cobraments es faran efectius al gener (1a quota) i al juliol (2a quota).

Quota normal: 75€ semestrals
Quota reduïda: 37,50€ semestrals

Si l'alta col·legial es realitza en altres mesos, l’import de la quota serà proporcional:

 GEN/JULFEBR/AGOMARÇ/SETABRIL/OCTMAIG/NOVJUNY/DES
Quota Normal 75€ 62,5€ 50€ 37,5€ 25€ 12,5€
Quota Reduïda 37,5€ 31,25€ 25€ 18,75€ 12,5€ 6,25€
Matrícula única de 60€

Tipus de quotes reduïdes:

 • Col·legiat en situació d’atur
 • Col·legiat no exercent: els i les terapeutes ocupacionals que no exerceixin la professió o es trobin en situació d'excedència no remunerada.
 • Col·legiat amb títol de família nombrosa o monoparental (només progenitor/a)
 • Col·legiat júnior: els i les terapeutes ocupacionals que es col·legiïn durant els dos primers anys després de finalitzar els seus estudis de TO. Seran col·legiats júnior fins que passin 2 anys des que van finalitzar els estudis (no des de l'alta col·legial).
 • Col·legiat jubilat: els i les terapeutes ocupacionales que es trobin en situació de jubilació no parcial.

 

PROCEDIMENT DE LA COMUNICACIÓ DEL COBRAMENT DE LES QUOTES:

- 15 dies abans de que finalitzi el semestre s’enviarà una comunicació a través de correu electrònic a tots el col·legiats:

 • recordant que es realitzarà el cobrament durant el mes següent.
 • informant de quina és la documentació necessària per tal de demanar o mantenir la quota reduïda, per fer un canvi a les dades bancàries o per donar-se de baixa
 • indicant la data límit per la presentació de la documentació requerida.

- Per tal de notificar canvis en la domiciliació bancària, sol·licitar o mantenir la quota reduïda o donar-se de baixa, s’haurà de fer arribar un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. abans de la data límit indicada a la comunicació

- En el cas que la presentació de la documentació requerida sigui posterior al cobrament, no serà efectiu pel cobrament d’ aquell semestre.

- Una vegada passada la data límit, s’efectuarà el cobrament de la quota corresponent.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER SOL·LICITAR O MANTENIR LA QUOTA REDUÏDA:

Les persones col·legiades que compleixin amb els requisits i ho puguin justificar, poden sol·licitar la quota reduïda. Per a sol·licitar-la, han de presentar el document de sol·licitud i la següent documentació:

 • Col·legiat en situació d’atur: còpia de la targeta d’inscripció al SOC actualitzada. Aquesta documentació s’haurà de presentar per cada cobrament (cada 6 mesos) mentre la situació laboral de la persona col·legiada no canviï.
 • Col·legiat no exercent: informe de vida laboral de la seguretat social actualitzat o còpia de la targeta d’excedència on s’especifiqui un motiu diferent a un canvi laboral. Aquesta documentació s’haurà de presentar per cada cobrament (cada 6 mesos) mentre la situació laboral de la persona col·legiada no canviï.
 • Col·legiat amb títol de família nombrosa o monoparental: carnet de família nombrosa o monoparental. Només s’ha de presentar en el moment de sol·licitar la quota reduïda i durarà mentre el carnet estigui vigent.
 • Col·legiat júnior: còpia del títol de grau. Es presenta en el moment de la col·legiació i no és necessari tornar-la a presentar.
 • Col·legiat jubilat: còpia del reconeixement del dret a la pensió de jubilació no parcial. Només s’ha de presentar en el moment de sol·licitar la quota reduïda.

 

IMPAGAMENT DE QUOTES:

- Quan hi hagi una devolució del rebut de la quota, s’enviarà un correu electrònic a la persona col·legiada que hagi desatès el pagament, notificant l’impagament i informant de la quantitat que ha d’abonar (import de la quota + despeses de devolució), el número de compte on s’ha de realitzar la transferència i la data límit per fer l’abonament.

- Si la persona col·legiada no porta a terme el pagament de la quota impagada, es cobrarà en el rebut del següent semestre juntament amb la quota vigent.

- Si encara i així es retorna el rebut de les dues quotes, es notificarà amb un correu electrònic a la persona col·legiada que hagi desatès el pagament, notificant l’impagament i informant de la quantitat que ha de pagar (import de les dues quotes + despeses de devolució), el número de compte on s’ha de realitzar la transferència i la data límit per fer l’abonament.

- Si la persona col·legiada supera la data límit notificada, s’aplicarà el protocol d’impagament fent-li arribar una carta certificada informant de la situació. En el cas que rebi la carta i no faci l’abonament de les quotes, es procedirà a donar-la de baixa per impagament, doncs, segons l’article 20 dels Estatuts “la persona col·legiada que desatengui el deure de pagament de les quotes col·legials corresponents a un any ha de ser requerida de pagament i pot ser objecte de baixa si manté el descobert tres mesos després del requeriment, la qual cosa no exhaureix el deure de liquidar el descobert.”.

- Si la persona col·legiada no rep la carta certificada, es farà una notificació al BOE de la carta de requeriment. Si passats 3 mesos no ha fet efectiu l’abonament del deute, es farà una nova notificació al BOE, aquesta vegada notificant la baixa col·legial.

- L'abonament de les quotes pendents i el seu interès legal, així com de les despeses que hagi generat el descobert, permet la rehabilitació automàtica de l'alta col·legial.

 

BAIXA COL·LEGIAL

Segons l’article 19 dels Estatuts del COTOC, són motius de baixa en la condició de col·legiat:

a) La defunció i la declaració judicial d’incapacitat.
b) El cessament de l'activitat professional.
c) El descobert de quotes col·legials corresponents a un any, en cas que desatengui el requeriment previst a l'article 20.
d) L'expulsió acordada en l'expedient disciplinari corresponent.
e) Condemna ferma dictada per delicte dolós relacionat amb l'activitat professional.

La persona col·legiada que vulgui comunicar la baixa ho pot fer en qualsevol moment del semestre, però ho ha de fer com a màxim en la data límit per presentar la documentació requerida, prèvia al cobrament de la següent quota (gener i juliol).

En el cas en que se sol·liciti la baixa en el moment en que ja s’ha fet efectiu el cobrament semestral, aquesta no serà efectiva fins la següent quota semestral i, per tant, el COTOC no portarà a terme la devolució del rebut. Si tot i així la persona col·legiada fa el retorn del rebut, quedarà el deute pendent, havent de respondre al descobert per a portar a terme la reactivació de la col·legiació.

Treballar a l’estranger

Si estàs pensant en treballar com a terapeuta ocupacional a l’estranger, hi ha alguns aspectes importants que cal tenir en compte:

 • Homologar el teu títol universitari. Et recomanem que et posis en contacte amb el Ministerio de Educación per a que t’assessorin del procés, doncs és l’organisme competent en quant a titulacions oficials. Pots fer-ho fent click aquí.

 • Fer la traducció del teu títol universitari per un traductor jurat. Pots consultar les següents llistes de traductors jurats:
  • Web de la Secretaria de Política lingüística de la Generalitat de Catalunya: Per accedir-hi fes click aquí.
  • Web del Ministerio de Asuntos Exteriores: Per accedir-hi fes click aquí.
 • Sol·licitar un certificat de Bones Praxis. Pots fer-ho fent click aquí.

Cada país demana uns tràmits específics. Aquí tens informació sobre els requisits i/o tràmits que necessites per treballar als següents països europeus:

 • Alemanya: Fes click aquípdf.
 • França: Fes click aquípdf.
 • Irlanda: Fes click aquípdf.
 • Països Baixos: Fes click aquípdf.
 • Regne Unit: Fes click aquípdf.
 • Suècia: Fes click aquípdf.
 • Suïssa: Fes click aquípdf.

Si tens dubtes o vols ampliar la informació, adreça’t a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Atenció al professional

El dia 28 de febrer de 2013 es va publicar al Document Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum i s’estableix l’obligació de tots els professionals de disposar i facilitar els fulls oficials a les persones usuàries del servei professional.

El full de queixa/reclamació/denúncia és una mitjà que l’Agència Catalana del Consum i els establiments els han de posar a disposició de les persones usuàries i col·legiats perquè puguin presentar queixes, reclamacions i denúncies relatives a incidències o fets que afectin el funcionament normal de la relació de consum.

Definició de queixa: Petició de la persona consumidora en virtut de la qual vol posar en coneixement tant de la persona física o jurídica que comercialitza béns o presta serveis (el professional) com d’un organisme habilitat (Agència Catalana del Consum o Col·legi Professional) uns fets, esdeveniments o circumstàncies que han afectat el funcionament de la relació de consum i que malgrat no ésser constituïts d’infracció administrativa poden servir, una vegada esmenats, per millorar la qualitat dels béns i serveis que s’ofereixen al mercat o l’atenció que es presta a les persones consumidores.

Definició de reclamació: Petició de la persona consumidora en virtut de la qual vol posar en coneixement tant de la persona física o jurídica que comercialitza béns o presta serveis com d’un organisme habilitat uns fets, esdeveniments o circumstàncies que han afectat el funcionament normal de la relació de consum, i es sol·licita obtenir la reparació d’un dany, anul·lació d’una prestació, el rescabalament de quantitats, la rescissió d’un contracte i/o l’anul·lació d’un deute.

Definició de denúncia: Petició de la persona consumidora la qual vol posar en coneixement de l’Administració o d’un col·legi professional uns fets, esdeveniments o circumstàncies que poden ser constituïts d’infracció administrativa amb l’objectiu que les administracions públiques o els col·legis professionals competents, si escau, els investiguin i actuïn d’ofici per corregir la conductora infractora i, d’aquesta manera defensi els interessos generals de les persones consumidores.

Obligacions pels professionals

El Decret estableix vàries obligacions pels professionals que presten el servei:

 1. Exhibició d’un cartell en un lloc ben visible on s’anunciï la disponibilitat de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. En aquest cartell també s’ha d’indicar un telèfon d’atenció ciutadana per a realitzar consultes de consum (012). A la pàgina web de l’Agència Catalana de Consum (ACC) es pot trobar un model de cartell estàndard http://www.consum.cat/doc/doc_51293003_1.pdf
 2. El professional té la obligació de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a l’establiment on realitzi l’activitat professional i allà on presti el servei, encara que sigui fora de l’establiment (http://www.consum.cat/doc/doc_59629304_1.pdf ) i lliurar-los a la persona usuària que ho sol·liciti.
 3. S’ha d’informar i facilitar les instruccions i els drets dels usuaris. Per tant, haurà de facilitat a la persona usuària el full d’instruccions annex al Decret i informar de les obligacions de protecció de dades de caràcter personal:
  “Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:
  • De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
  • Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
  • De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
   De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  • De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.”

  D’altra banda, si l’establiment disposa de pàgina web o de correu electrònic, també pot posar els fulls oficials a disposició de les persones consumidores a la pàgina web o, si els hi ho sol·liciten enviar els fulls oficials per correu electrònic.

 4. El professional ha de deixar constància de la recepció del full oficial:
  4.1.  En el primer supòsit, quan una persona formalitza el full oficial de queixa, reclamació o denúncia a l’establiment del professional, aquest, o qui el representi, ha de signar el full a l’espai reservat per a aquesta finalitat. La signatura del professional no significa que reconegui allò que s’hi indica, sinó que només té efectes de justificant de recepció de la queixa, reclamació o denúncia formulada. D’altra banda, la signatura del professional es pot suplir pel seu segell. A més, la persona usuària ha de quedar-se amb dos exemplars del full, i l’altre l’ha de lliurar al professional, amb indicació expressa de la data de lliurament.
  4.2.  En el segon supòsit, si el full és formalitzat sense la presència del professional o del qui el representi, la persona consumidora o usuària li ha de trametre d’una manera que permeti tenir constància de la recepció.
 5. Pel que fa a la tramitació de la queixa o reclamació, el professional pot optar a formular al·legacions i contestar la queixa o reclamació en el mateix moment en què li lliuren el full oficial; o bé pot donar-ne resposta en un termini màxim d’un mes des de la data de lliurement/recepció que s’ha fet constar en el mateix escrit. Si la persona consumidora no rebés una resposta satisfactòria en aquest termini, podrà trametre un exemplar del full de queixa o reclamació a un organisme habilitat, entre els quals hi ha els col·legis professionals si el professional està col·legiat, o bé qualsevol altre centre habilitat com l’Agència Catalana de Consum.
 6. Si la persona usuària vol tramitar una denúncia, el professional l’ha d’informar per tal que remeti el full de denúncia o al servei públic de consum del municipi on s’hagin produït els fets o al col·legi professional on estigui el professional prestador del servei.
 7. L’incompliment dels preceptes fixats en el Decret tenen la consideració d’infracció administrativa. L’article 331 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya considera infracció administrativa:
  • No disposar dels fulls oficials (article 331-4m),
  • No anunciar de l’existència dels fulls oficials (article 331-4m)
  • Negar-se o resistir-se a subministrar fulls oficials de reclamació o denúncia de les persones usuàries que ho sol·licitin (article 331-6g),
  • Subministrar fulls que no siguin els oficials (article 331-6g)

  En conseqüència, d’acord amb el que disposa l’article 332 de la Llei 22/2010, aquestes infraccions poden ser qualificades de lleus, greus o molt greus, segons les circumstàncies que hi concorrin; i d’acord amb el que disposa l’article 333-1 poden ser sancionades en els termes següents:

  a) Per a les infraccions lleus, una multa de fins a 10.000 euros.
  b) Per a les infraccions greus, una multa compresa entre 10.001 i 100.000 euros.
  c) Per a les infraccions molt greus, una multa compresa entre 100.001 i 1.000.000 euros.
  Sense perjudici d’aquestes infraccions i sancions previstes al Codi de Consum de Catalunya, com a professionals adscrits al Col·legi Professional, els col·legiats també poden incórrer en infraccions previstes en els Estatuts del Col·legi, i el Col·legi pot iniciar- los un expedient disciplinari.

 

Comparteix

banner colegiat mig cat

banner perfil to

banner codi deontologic

Subscriu-te al Breus

Estigues informat/da de tot el que passa al COTOC i el món professional de la Teràpia Ocupacional
Accepto els Termes i Condicions

Atenció COTOC

 Horari d'atenció: dilluns de 12h a 18h, dimecres de 9h a 15h i dijous de 9h a 15h

S'ha de concertar cita prèvia per anar presencialment a la seu a info@cotoc.cat

logo wis 130x50

Aquest lloc web fa servir cookies per oferir un millor servei. Per més informació pots consultar la nostra política de cookies.
Pots acceptar totes les cookies amb el botó “Acceptar”.