Notícies

Jornada de benvinguda als nous professionals de la TO

El passat 20 de juny el COTOC va organitzar la primera Jornada de Benvinguda als primers graduats de TO.

Durant la jornada hi va haver dues ponències a càrrec de Terapeutes Ocupacionals que  en els seus primers anys d'exercici de la professió han desenvolupat tasques i treballat en àmbits innovadors.

El Sr. Victor Vargas ens va explicar la seva trajectòria i experiència en la teràpia assistida amb gossos i la Sra. Mireia Pina ens va transmetre la seva experiència com a TO dins l’àmbit escolar.
En acabar les ponències va haver un torn de preguntes on els nous Terapeutes Ocupacionals van poder realitzar preguntes als ponents i intercanviar reflexions.

Dues xerrades molt interessants i una jornada que valorem com a molt enriquidora.

 

Atenció al professional

El dia 28 de febrer de 2013 es va publicar al Document Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum i s’estableix l’obligació de tots els professionals de disposar i facilitar els fulls oficials a les persones usuàries del servei professional.

El full de queixa/reclamació/denúncia és una mitjà que l’Agència Catalana del Consum i els establiments els han de posar a disposició de les persones usuàries i col·legiats perquè puguin presentar queixes, reclamacions i denúncies relatives a incidències o fets que afectin el funcionament normal de la relació de consum.

Definició de queixa: Petició de la persona consumidora en virtut de la qual vol posar en coneixement tant de la persona física o jurídica que comercialitza béns o presta serveis (el professional) com d’un organisme habilitat (Agència Catalana del Consum o Col·legi Professional) uns fets, esdeveniments o circumstàncies que han afectat el funcionament de la relació de consum i que malgrat no ésser constituïts d’infracció administrativa poden servir, una vegada esmenats, per millorar la qualitat dels béns i serveis que s’ofereixen al mercat o l’atenció que es presta a les persones consumidores.

Definició de reclamació: Petició de la persona consumidora en virtut de la qual vol posar en coneixement tant de la persona física o jurídica que comercialitza béns o presta serveis com d’un organisme habilitat uns fets, esdeveniments o circumstàncies que han afectat el funcionament normal de la relació de consum, i es sol·licita obtenir la reparació d’un dany, anul·lació d’una prestació, el rescabalament de quantitats, la rescissió d’un contracte i/o l’anul·lació d’un deute.

Definició de denúncia: Petició de la persona consumidora la qual vol posar en coneixement de l’Administració o d’un col·legi professional uns fets, esdeveniments o circumstàncies que poden ser constituïts d’infracció administrativa amb l’objectiu que les administracions públiques o els col·legis professionals competents, si escau, els investiguin i actuïn d’ofici per corregir la conductora infractora i, d’aquesta manera defensi els interessos generals de les persones consumidores.

Obligacions pels professionals

El Decret estableix vàries obligacions pels professionals que presten el servei:

 1. Exhibició d’un cartell en un lloc ben visible on s’anunciï la disponibilitat de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. En aquest cartell també s’ha d’indicar un telèfon d’atenció ciutadana per a realitzar consultes de consum (012). A la pàgina web de l’Agència Catalana de Consum (ACC) es pot trobar un model de cartell estàndard http://www.consum.cat/doc/doc_51293003_1.pdf
 2. El professional té la obligació de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a l’establiment on realitzi l’activitat professional i allà on presti el servei, encara que sigui fora de l’establiment (http://www.consum.cat/doc/doc_59629304_1.pdf ) i lliurar-los a la persona usuària que ho sol·liciti.
 3. S’ha d’informar i facilitar les instruccions i els drets dels usuaris. Per tant, haurà de facilitat a la persona usuària el full d’instruccions annex al Decret i informar de les obligacions de protecció de dades de caràcter personal:
  “Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:
  • De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
  • Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
  • De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
   De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  • De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.”

  D’altra banda, si l’establiment disposa de pàgina web o de correu electrònic, també pot posar els fulls oficials a disposició de les persones consumidores a la pàgina web o, si els hi ho sol·liciten enviar els fulls oficials per correu electrònic.

 4. El professional ha de deixar constància de la recepció del full oficial:
  4.1.  En el primer supòsit, quan una persona formalitza el full oficial de queixa, reclamació o denúncia a l’establiment del professional, aquest, o qui el representi, ha de signar el full a l’espai reservat per a aquesta finalitat. La signatura del professional no significa que reconegui allò que s’hi indica, sinó que només té efectes de justificant de recepció de la queixa, reclamació o denúncia formulada. D’altra banda, la signatura del professional es pot suplir pel seu segell. A més, la persona usuària ha de quedar-se amb dos exemplars del full, i l’altre l’ha de lliurar al professional, amb indicació expressa de la data de lliurament.
  4.2.  En el segon supòsit, si el full és formalitzat sense la presència del professional o del qui el representi, la persona consumidora o usuària li ha de trametre d’una manera que permeti tenir constància de la recepció.
 5. Pel que fa a la tramitació de la queixa o reclamació, el professional pot optar a formular al·legacions i contestar la queixa o reclamació en el mateix moment en què li lliuren el full oficial; o bé pot donar-ne resposta en un termini màxim d’un mes des de la data de lliurement/recepció que s’ha fet constar en el mateix escrit. Si la persona consumidora no rebés una resposta satisfactòria en aquest termini, podrà trametre un exemplar del full de queixa o reclamació a un organisme habilitat, entre els quals hi ha els col·legis professionals si el professional està col·legiat, o bé qualsevol altre centre habilitat com l’Agència Catalana de Consum.
 6. Si la persona usuària vol tramitar una denúncia, el professional l’ha d’informar per tal que remeti el full de denúncia o al servei públic de consum del municipi on s’hagin produït els fets o al col·legi professional on estigui el professional prestador del servei.
 7. L’incompliment dels preceptes fixats en el Decret tenen la consideració d’infracció administrativa. L’article 331 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya considera infracció administrativa:
  • No disposar dels fulls oficials (article 331-4m),
  • No anunciar de l’existència dels fulls oficials (article 331-4m)
  • Negar-se o resistir-se a subministrar fulls oficials de reclamació o denúncia de les persones usuàries que ho sol·licitin (article 331-6g),
  • Subministrar fulls que no siguin els oficials (article 331-6g)

  En conseqüència, d’acord amb el que disposa l’article 332 de la Llei 22/2010, aquestes infraccions poden ser qualificades de lleus, greus o molt greus, segons les circumstàncies que hi concorrin; i d’acord amb el que disposa l’article 333-1 poden ser sancionades en els termes següents:

  a) Per a les infraccions lleus, una multa de fins a 10.000 euros.
  b) Per a les infraccions greus, una multa compresa entre 10.001 i 100.000 euros.
  c) Per a les infraccions molt greus, una multa compresa entre 100.001 i 1.000.000 euros.
  Sense perjudici d’aquestes infraccions i sancions previstes al Codi de Consum de Catalunya, com a professionals adscrits al Col·legi Professional, els col·legiats també poden incórrer en infraccions previstes en els Estatuts del Col·legi, i el Col·legi pot iniciar- los un expedient disciplinari.

 

Atenció al ciutadà

El dia 28 de febrer de 2013 es va publicar al Document Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum i s’estableix l’obligació de tots els professionals de disposar i facilitar els fulls oficials a les persones usuàries del servei professional.

El full de queixa/reclamació/denúncia és una mitjà que l’Agència Catalana del Consum i els establiments els han de posar a disposició de les persones usuàries i col·legiats perquè puguin presentar queixes, reclamacions i denúncies relatives a incidències o fets que afectin el funcionament normal de la relació de consum.

Definició de queixa: Petició de la persona consumidora en virtut de la qual vol posar en coneixement tant de la persona física o jurídica que comercialitza béns o presta serveis (el professional) com d’un organisme habilitat (Agència Catalana del Consum o Col·legi Professional) uns fets, esdeveniments o circumstàncies que han afectat el funcionament de la relació de consum i que malgrat no ésser constituïts d’infracció administrativa poden servir, una vegada esmenats, per millorar la qualitat dels béns i serveis que s’ofereixen al mercat o l’atenció que es presta a les persones consumidores.

Definició de reclamació: Petició de la persona consumidora en virtut de la qual vol posar en coneixement tant de la persona física o jurídica que comercialitza béns o presta serveis com d’un organisme habilitat uns fets, esdeveniments o circumstàncies que han afectat el funcionament normal de la relació de consum, i es sol·licita obtenir la reparació d’un dany, anul·lació d’una prestació, el rescabalament de quantitats, la rescissió d’un contracte i/o l’anul·lació d’un deute.

Definició de denúncia: Petició de la persona consumidora la qual vol posar en coneixement de l’Administració o d’un col·legi professional uns fets, esdeveniments o circumstàncies que poden ser constituïts d’infracció administrativa amb l’objectiu que les administracions públiques o els col·legis professionals competents, si escau, els investiguin i actuïn d’ofici per corregir la conductora infractora i, d’aquesta manera defensi els interessos generals de les persones consumidores.

Si vols realitzar una queixa, reclamació o denúncia enviar el següent document a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o presentar a la seu del Col·legi Professional de Terapeutes Ocupacionals:

Formulari de queixa, reclamació o denúncia

 

Gestió col·legial

01 Certificats

En aquest espai pots sol·licitar els següents certificats:

- Certificat d’Alta Col·legial
- Certificat de Baixa Col·legial
- Certificat de Formació Continuada
- Certificat de participació en una Comissió delegada de la Junta de Govern
- Certificat de participació en una Secció (Grup d’Especialització o Grup Territorial)
- Certificat de bones praxis (condicions especials)

Per a sol·licitar-los ens has de fer arribar el document Sol·licitud Certificats COTOCdoc a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Per al certificat de bones praxis, ens has de fer arribar el document Sol·licitud Certificat de bones praxis COTOCdoc a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
02 Alta/Baixa del COTOC

Per a donar-te d’alta al COTOC fes click aquí.

Per a donar-te de baixa del COTOC, ens has de fer arribar el següent document Formulari de baixa col·legial doc signat a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

03 Contractar assegurança RC

Si estàs col·legiat/da i vols contractar l’assegurança de Responsabilitat Civil, accedeix a l'enllaç i omple el formulari online amb les teves dades.

Per saber més sobre l’assegurança de Responsabilitat Civil, fes click aquí.

04 Modificar Quota Col·legial

Si la teva situació ha canviat i vols modificar el tipus de quota col·legial a una de les quotes reduïdes, ens has de fer arribar el document de Sol·licitud quota reduïda COTOCdoca Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Per a canviar de quota reduïda a quota normal, ens pots informar a través d’un correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., indicant el teu nom i cognoms, NIF/NIE i núm. de col·legiat.

05 Modificar Dades del col·legiat

Per a modificar les dades personals i professionals, s’ha d’accedir al perfil de col·legiat i clickar sobre “Edita” o, a la finestreta d’accés a l’Àrea del Col·legiat i clickar sobre “Modificar dades usuari”.

Per a modificar les dades bancàries és necessari que ens feu arribar el document Autorització per a la domiciliació bancàriadocamb el nou compte bancari a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Assessorament

ASSESSORAMENT FISCAL I JURÍDIC:

El COTOC ofereix als col·legiats de forma gratuïta assessorament fiscal i jurídic. Tens l’opció de fer aquesta consulta telefònicament o per correu electrònic facilitant el número de col·legiat. Si un cop dut a terme l’assessorament, es decideix tirar endavant qualsevol gestió o s’ha de fer un estudi més profund del teu cas, aquest tindrà un descompte del 20%.

Assessorament Fiscal: ofereix assessorament pel que fa a les accions relacionades amb l’exercici lliure de la professió. L’orientació pot ser fiscal i comptable i correspondria a qüestions relacionades amb, per exemple, l’IVA, l’IRPF, hisenda, compliments de requisits d’autònoms, etc.

Assessorament Jurídic: ofereix assessorament pel que fa a algunes qüestions jurídiques que tinguin relació amb el fer professional ja sigui l’accés a la professió i/o les condicions legals per exercir-la, clàusules de contractes, etc.

Com i quan contactar?
Per efectuar qualsevol consulta s’ha de facilitar el número de col·legiat.
Les consultes es poden resoldre per telèfon o correu electrònic.

EIO ASESORES

logo eio FACILITAT PER EMPRESA

 

 


Persona de contacte: Eva Ibáñez
Telèfon: 931625345
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Adreça: C/ Barcelona núm. 54, L'Hospitalet de Llobregat
Horari atenció telefònica: de 9 a 14h i de 15,30 a 19h (de dilluns a dijous) i de 9,30 a 14h (els divendres).

 

ASSESSORAMENT LABORAL:

El COTOC ofereix als col·legiats de forma gratuïta assessorament laboral. Tens l’opció de fer aquesta consulta telefònicament, per correu electrònic o de manera presencial facilitant el número de col·legiat. Si un cop dut a terme l’assessorament, es decideix obrir expedient amb l'advocada laboralista, aquest tindrà un descompte del 30% sobre el preu de no col·legiat. 

Assessorament Laboral: ofereix assessorament en relació als dubtes laborals com acomiadaments, convenis, contractes, jubilacions, sancions, permisos (maternitat, etc.), carrera professional, etc.

Com i quan contactar?
Per efectuar qualsevol consulta s’ha de facilitar el número de col·legiat.
Les consultes es poden resoldre per telèfon, correu electrònic o presencialment.

egarense logoEgarense Advocats 

Advocada: Mireia Ruiz
Telèfon:  93.788.95.88 
Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

 

ASSESSORAMENT BANCARI I FINANCER:

Logotip Banc SabadellGràcies a l’acord signat entre el COTOC i Sabadell Professional, el col·legiat disposa d’una sel·lecció de serveis financers exclusius, adaptats a l’activitat professional que desenvolupa i a la seva economia personal. (+info)

Tant les persones que disposin d'un compte a Banc Sabadell com les que obrin un compte Expansió Pro, domiciliant la quota de col·legiat del COTOC gaudiran d'un 10% de descompte a la quota anual de col·legiat.

 

Comparteix

banner colegiat mig cat

banner perfil to

banner codi deontologic

Subscriu-te al Breus

Estigues informat/da de tot el que passa al COTOC i el món professional de la Teràpia Ocupacional
Accepto els Termes i Condicions

Atenció COTOC

 Horari d'atenció: dilluns de 12h a 18h, dimecres de 9h a 15h i dijous de 9h a 15h

S'ha de concertar cita prèvia per anar presencialment a la seu a info@cotoc.cat

logo wis 130x50

Aquest lloc web fa servir cookies per oferir un millor servei. Per més informació pots consultar la nostra política de cookies.
Pots acceptar totes les cookies amb el botó “Acceptar”.