Notícies

Història de la TO a Catalunya

AnyEsdeveniment
 Anys 60

S’organitzen tallers amb finalitats terapèutiques a l'Hospital Sant Llàtzer de Terrassa.

1966

El Centro Francisco Franco (actual Vall d’Hebron) crea un departament de Teràpia Ocupacional i hi comencen a treballar diversos terapeutes ocupacionals.

1967

L’Hospital Asepeyo es consolida l’èmfasi de la rehabilitació ocupacional centrada en la re-adaptació laboral de les persones que havien patit accidents al seu lloc de treball.

1970...

Continua l’expansió de departaments de Teràpia Ocupacional a centres com la Mútua Catalana (MAPFRE) i l’Institut Guttmann;

Es desenvolupa  la professió dins de l’àmbit de la Geriatria.

1980...

La Creu Roja obre nous camps d’actuació, com centres de Dia per a drogodependents, amb la figura del terapeuta ocupacional.

Es desenvolupen programes d’atenció geriàtrica i de rehabilitació domiciliària amb un paper destacat de la Teràpia Ocupacional.

1984

S’incorpora la figura del terapeuta ocupacional dins la categoria de tècnics de rehabilitació a l’Organització Nacional de Cecs d’Espanya (ONCE).

1994

DECRET de llei de 129/1994, de 30 de maig, pel qual s’autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat en Teràpia Ocupacional a l'Escola Universitària d'lnfermeria Creu Roja de Terrassa adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

1995

Es constitueix l’Associació Professional de Teràpia Ocupacional de Catalunya (APTOC).

1998

DECRET 250/1998, de 22 de setembre, pel qual s’autoritza la implantació dels estudis conduents a l’obtenció del títol de diplomat en Fisioteràpia i de diplomat en Teràpia Ocupacional a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut, de la Universitat de Vic.

2001

El Departament de Sanitat i Seguretat Social publica al DOGC l'ORDRE de 7 de maig de 2001, per la qual es regulen els estàndards de qualitat que han de complir els centres, serveis i establiments sociosanitaris d’utilització pública de Catalunya en el que s’especifica que ha de “disposar d’un equip multidisciplinari capacitat per a l’atenció sociosanitària, format per personal mèdic, farmacèutic, d’infermeria (ATS/DI, auxiliars d’infermeria), de fisioteràpia i teràpia ocupacional i de treball social”, així com també “disposar d’un equip de rehabilitació: metge rehabilitador, logopeda (poden ser consultors), fisioterapeuta, terapeuta ocupacional”.

2003

La Teràpia Ocupacional és una professió sanitària reconeguda per la llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS) (BOE 280, de 22/11/2003) a l’article 2 apartat b) del Títol Preliminar.

2007

Al febrer es presenta la documentació al Departament de Justícia per demanar l’aprovació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

2010

Es constitueix el Consell Tècnic de Teràpia Ocupacional, dins del marc el Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

2011

El Departament de Salut de l’Institut Català de la Salut (ICS) resol a SLT/3104/2011, de 23 de desembre, on es regula el Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut (ICS) per al període 2012-2015. Dins d’aquest, es contempla la Teràpia Ocupacional com una convocatòria de contractació de personal prevista amb el mateix grau de priorització que en d’altres professions sanitàries com la fisioteràpia o la infermeria (3).

Hi ha 170 inscripcions actives de terapeutes ocupacionals a la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut (ICS) segons el SLT/3104/2011, de 23 de desembre, per la qual es publica el Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut (ICS) per al període 2012-2015.  

2012

El 24 d’abril es modifica la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS), la Teràpia Ocupacional es manté dins la llei en les mateixes condicions que a la del 2003.

ORDRE ECO/289/2012 d’’ECONOMIA I CONEIXEMENT, de 6 de setembre, per la qual s’implanten diversos estudis universitàris oficials de grau en centres adscrits a la Universitat Autònoma de Barcelona. D’aquesta manera la diplomatura de Teràpia Ocupacional s’extingeix passant a ser Grau. En el marc de la programació universitària de Catalunya, per 2009-2010, i per tal d’adequar l’estructura cíclica dels ensenyaments universitaris actuals als ensenyaments europeus es preveu la implementació de diversos estudis universitaris de grau a la Universitat Autònoma de Barcelona, entre els quals s’hi inclou la Teràpia Ocupacional. De la mateixa manera, es dóna també per la Universitat de Vic.

Creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC), a partir del Decret de Llei 38/2012, de 10 d’abril.

2013

ORDRE del DOGC SLT/30/2013, de 20 de febrer, per la qual s’aproven els preus públics del Servei Català de la Salut. (...) “Els serveis de rehabilitació mèdica ambulatòria comprendran les tècniques pròpies de l’especialitat de medicina física i rehabilitació, com són la fisioteràpia, la teràpia ocupacional, (...) mantenir o retornar el major grau de capacitat funcional o independència possible en funció de la patologia i l’estat funcional de l'individu”.

El 23 de febrer s’efectua l’Assemblea Constituent del COTOC.

Funcions de la TO

La principal funció del terapeuta ocupacional és l'assistencial, tant sigui directa com indirecta. Es tracta de portar a terme les intervencions pròpies de l'ocupació humana davant l'usuari. 

01 Assistencial: La llei d'ordenació de les professions sanitàries ha reconegut una tasca assistencial, que ja s'exercia al llarg de la història de la Teràpia Ocupacional. Es constata que les funcions: "Aplicació i realització de tècniques de caràcter ocupacional" i "Orientació i estimulació de les funcions físiques o psíquiques disminuïdes o perdudes" són atribuïbles als terapeutes ocupacionals, sense oblidar la cura i l'atenció que es realitza en la prevenció de la disfunció i en el tractament en la fase aguda d'una alteració física, psíquica, social o ocupacional. La funció assistencial es contextualitza, no només en l'àmbit sanitari, sinó també en el sociosanitari, educatiu i social.

02 Docència: L'experiència avala la dedicació dels terapeutes ocupacionals impartint classes a les universitats. En l'acollida i aplicació dels coneixements als alumnes en pràctiques, en la realització de formació contínua, la impartició de seminaris, o en l'escriptura d'articles, etc.

03 Administrativa: el terapeuta ocupacional formalitza la seva tasca professional a la història clínica, la qual serà compartida pels diferents professionales i nivells assistencials. El disseny, la programació d'activitats i el seu registre són altres tasques reconegudes i sol·licitades.

04 Investigació: La funció d'investigació en Teràpia Ocupacional se centra en el valor afegit de l'ocupació humana amb el fi de potenciar l'eficàcia i eficiència. El paradigma es fonamenta en l'estudi del funcionament de les persones a les seves activitats quotidianes, a l'entrenament i ús de les ajudes tècniques, en els principis filosòfics de l'ocupació i en l'adaptació de l'entorn.

05 Prevenció: La Teràpia Ocupacional utiliza l'activitat amb el propòsit de prevenir el deteriorament funcional de la persona. A mode il·lustratiu, el terapeuta ocupacional es dedica a mostrar la manera més adaptada a la persona gran que roman en el seu domicili per a mantenir l'acompliment de la seva vida diària. Per a això podria utilitzar tècniques de facilitació i graduació de la tasca, l'anàlisi de la seva funció, l'entrenament en ajudes tècniques o en l'adaptació de la vivenda.

06 Informar/educar: El terapeuta ocupacional ensenya a l'usuari i a la seva unitat de convivència les noves maneres de portar a terme les activitats amb la finalitat de que la persona aconsegueixi el màxim nivell d'autonomia i percebi una major qualitat de vida.

07 Assessorament: El terapeuta ocupacional assessora sobre l'ús d'adaptacions de l'entorn i ajudes tècniques. La recerca de l'equilibri en el funcionament de l'ocupació humana s'està convertint en el motor de l'assessorament en Teràpia Ocupacional.

08 Formació Contínua: Els terapeutes ocupacionals realitzen al llarg de la seva carrera professional una formació continuada i permanent per actualitzar regularment la seva competència i millorar la seva pràctica.

Àmbits d'intervenció

On intervé la Teràpia Ocupacional?

  • Àrea de Salut: Educació sanitària (promoció, prevenció, determinant de conducta); Atenció especialitzada  (unitats d’aguts, hospitalàries, de mitja estada, hospital de dia, de desintoxicació; ambulatoris, mútues d’accidents); Atenció primària.

  • Àrea Sociosanitària: Centres de dia; Domicilis; Llarga estada; Cures pal·liatives.

  • Àrea Social: Residències; Comunitat; Serveis de Rehabilitació Comunitària; Centres Ocupacionals; Centres de Rehabilitació Laboral; Clubs Socials; Centres d’Acolliment; Centres Penitenciaris.

  • Àrea d’Educació: Centres d’educació especial; Centres d’integració; Equips d’atenció primerenca; Centres d’educació reglada; Escoles d'adults.

  • Àrees d’Assessorament: Centres d’Ajuts tècnics i ortopèdies; Equips de prevenció de riscos; Comissions d’urbanisme; Tribunals d’incapacitat i peritatge.

  • Àrea de Docència: Escoles Universitàries; Cursos de Formació de formadors; Cursos relacionats amb especialització, Formació Ocupacional.

  • Àrea de lleure: Centres esportius; Esplais; Centres cívics; Casals.
  • Àrea d’Investigació.

 

On estudiar

Des de l’any 2009 la titulació de Teràpia Ocupacional ha passat a ser un Grau de 4 cursos.

A Catalunya, les universitats on s'imparteixen els estudis són:

 

Logo euit alta definición  FCSB extern

Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional (EUIT, antiga E.U. Creu Roja).
Centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.

C/ de la Riba 90, 08221 Terrassa.


weblink www.euit.fdsll.cat
con_tel 93 783 77 77
email  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar.
Universitat de Vic.

 

- Modalitat Presencial

- Modalitat Semipresencial 

 

 C/ Sagrada Família 7, 08500 Vic

weblink www.uvic.cat
con_tel 938 861 222

 

I a la resta de l'Estat Espanyol:

-  Universidad de Burgos - Facultad de Humanidades y Educación (Burgos)

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-terapia

- Universidad de Castilla La Mancha - Centro de Estudios Universitarios (Talavera de la Reina - Toledo)

http://www.uclm.es/to/factole/   

- Universidad Rey Juan Carlos - Facultad de Ciencias de la Salud (Alcorcón -Madrid)

http://www.urjc.es/estudios/grado/terapia_ocupacional/terapia_ocupacional.html

- Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Medicina (Madrid)

http://medicina.ucm.es/estudios/2012-13/grado-terapiaocupacional

- Centro Superior de Estudios La Salle (Madrid)
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/salud/gradoterapiaocupacional/Paginas/default.aspx

- Universidad de Extremadura - E.U. de Enfermería y Terapia Ocupacional (Cáceres - Extremadura)

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/enfermeria

- Universidad de Zaragoza - E.U. Ciencias de la Salud (Zaragoza)

http://titulaciones.unizar.es/terapia-ocupacional/

- Universidade da Coruña - Facultade de Ciencias da Saúde (A Coruña)

http://www.udc.es/fcs/es/index.htm

- Universidad de Granada - E.U. Ciencias de la Salud (Granada)

http://cienciasdelasalud.ugr.es/static/GestorDocencia/*/GTO

- Universidad de Salamanca - Facultad de Psicologia (Salamanca)

http://www.usal.es/webusal/node/4251?mst=26

- Universidad Miguel Hernández - Facultad de Medicina (Elche - Alicante) 

http://www.umh.es/contenido/Visitantes/:tit_g_131/datos_es.html  

- Universidad Católica San Antonio - Facultad de Ciencias de la Salud, de la Actividad Física y del Deporte (Murcia)

http://www.ucam.edu/estudios/grados/terapia-presencial

- Escuela Universitaria Padre Enrique Ossó (Oviedo - Asturias)

http://www.eupo.es/index.php/terapia-ocupacional/grado/presentacion

- Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir - Facultad de Psicología y Ciencias de la Salud (Valencia)

https://www.ucv.es/estudios_introduccion.asp?t=112&g=2&f=1

- Universidad de Málaga - E.U. Ciencias de la Salud (Málaga)

http://www.uma.es/grado-en-terapia-ocupacional

Presentació

Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC)

Què és?

El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya és una corporació de dret públic, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, que es regeix per uns estatuts i per la normativa vigent en matèria de col·legis professionals.

El Col·legi és l’ens de participació i gestió de les i els terapeutes ocupacionals en els interessos vinculats a la Teràpia Ocupacional; constitueix un instrument per a l’exercici d’activitats que hi estiguin relacionades i de prestació de serveis que convinguin a les persones col·legiades.

Orígens:

La creació del COTOC fou impulsada per l’Associació de Professionals de Teràpia Ocupacional de Catalunya (APTOC), aprovada pel Parlament de Catalunya al decret 38/2012, de 10 d’abril (DOGC núm. 6106pdf) i portada a terme per la comissió gestora.

El 23 de febrer de 2013 va tenir lloc l’Assemblea Constituent del COTOC.

Funcions del col·legi: segons estatuts.

a. Ordenar, segons sigui competent, l’exercici professional de la Teràpia Ocupacional .

b. Vetllar per tal que l’exercici dels drets i el compliment dels deures de les persones col·legiades i de les que siguin destinatàries de les seves activitats s’ajusti a la normativa i als principis deontològics que regeixen la professió.

c. Prevenir i combatre l’intrusisme, la competència deslleial i altres actuacions irregulars en relació amb l’exercici de la Teràpia Ocupacional .

d. Representar els interessos generals de la Teràpia Ocupacional i dels qui l’exerceixen, en especial davant les administracions públiques.

e. Assessorar les persones i entitats en tot allò relacionat amb l’exercici de la Teràpia Ocupacional i col·laborar amb l’Administració en els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o el Col·legi.

f. Difondre la Teràpia Ocupacional com a mitjà adequat per a la millora de les condicions de vida dels ciutadans i fomentar que el seu exercici respongui, en nombre de professionals i qualitat, a les necessitats de la població.

g. Promoure la millora tècnica, professional, social i econòmica de les persones col·legiades i, per tant, facilitar la seva formació contínua per tal que progressi llur competència.

h. Organitzar i desplegar activitats de formació relacionades amb la professió i d’interès personal i promoure la recerca en Teràpia Ocupacional.

i. Atendre sol·licituds d’informes i dictàmens relatius a la Teràpia Ocupacional.

j. Aprovar els pressupostos del Col·legi i, per tant, les partides que els integrin, incloses les aportacions de les persones col·legiades.

k. Les altres funcions de naturalesa pública que atribueixi la legislació vigent.

Qui som?

El Col·legi està format per la Junta de Govern, els col·legiats i les col·legiades, les comissions delegades de la junta de govern i les seccions (grups d’especialització i grups territorials).

 

Comparteix

banner colegiat mig cat

banner perfil to

banner codi deontologic

Subscriu-te al Breus

Estigues informat/da de tot el que passa al COTOC i el món professional de la Teràpia Ocupacional
Accepto els Termes i Condicions

Atenció COTOC

 Horari d'atenció: dilluns de 12h a 18h, dimecres de 9h a 15h i dijous de 9h a 15h

S'ha de concertar cita prèvia per anar presencialment a la seu a info@cotoc.cat

logo wis 130x50

Aquest lloc web fa servir cookies per oferir un millor servei. Per més informació pots consultar la nostra política de cookies.
Pots acceptar totes les cookies amb el botó “Acceptar”.