CONVOCATÒRIA DE LA XIV ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

assamblea general XIV

Benvolguts/des col·legiats/col·legiades,

Us enviem la convocatòria per la celebració d’una Assemblea General Extraordinària de manera virtual el dissabte 29 de gener de 2022 mitjançant la plataforma digital ZOOM. La junta de govern, a l’empara del que preveu la Disposició Addicional Sisena de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals sobre sessions telemàtiques, addicionada mitjançant la Disposició Final Primera de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, ha acordat celebrar-la online donada la situació excepcional que estem vivint degut a la pandèmia generada per la COVID-19 i seguint amb les recomanacions sanitàries del Departament de Salut de la Generalitat.

CONVOCATÒRIA DE LA XIV ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

El dia 18 de desembre de 2021 la Junta de Govern del COTOC, de conformitat amb el que estableixen els articles 26 i 27 dels Estatuts vigents, va acordar convocar l’assemblea extraordinària.

Data: Dissabte 29 de gener de 2022

Lloc: Accés virtual mitjançant la plataforma digital ZOOM.

1a convocatòria: 10:00h

2a convocatòria: 10:30h

L’assemblea quedarà vàlidament constituïda i prendrà acords quan, en primera convocatòria, hi concorri la majoria de les persones col·legiades de ple dret i, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de persones col•legiades assistents, de conformitat amb el que estableix l’article 28 dels Estatuts.

ORDRE DEL DIA:

  • Benvinguda als i les assistents.
  • Prendre coneixement de l’aprovació del Codi Deontològic del Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales, d’aplicació a Catalunya juntament amb el Codi Deontològic del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.
  • Precs i preguntes.

Aquest és l’enllaç de zoom per accedir a la sala d’espera de l’Assemblea: https://us02web.zoom.us/j/84679863209?pwd=YXdtalFXMUYxWXBxSklLcFU3QmhWUT09.  Una vegada s’hagin comprovat les vostres dades se us facilitarà un altre enllaç per accedir pròpiament a l’Assemblea. Per tal de facilitar les tasques i no retardar l’inici de la reunió us preguem que confirmeu assistència abans del dia 26 de gener de 2022, a la direcció de correu info@cotoc.cat, indicant el vostre nom i cognoms, DNI i el vostre número de col·legiat. 

Per a més informació podeu consultar a info@cotoc.cat o al telèfon 606 50 85 28. 

Atentament,

Carme Olivera Noguerola
Degana del COTOC

 

assamblea general XIV