CONVOCATORIA XII ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020

Benvolguts/des col·legiats/col·legiades,

Donada la situació de pandèmia generada per la COVID-19, ens hem vist condicionats a endarrerir la convocatòria i celebració de l’Assemblea General Ordinària del COTOC fins el dia d’avui.

D’altra banda, seguint amb les recomanacions sanitàries del Departament de Salut de la Generalitat i el Reial Decret Llei 8/2020, la junta de govern ha considerat celebrar la XII Assemblea General Ordinària de manera virtual el dissabte 3 d’octubre de 2020 mitjançant la plataforma digital ZOOM

CONVOCATÒRIA DE LA XII ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

El dia 15 de setembre de 2020 la Junta de Govern del COTOC, de conformitat amb el que estableixen els articles 25 i 59 dels Estatuts vigents, va acordar convocar l’Assemblea General Ordinària.

Data: 3 d’octubre de 2020

Lloc: Accés virtual mitjançant la plataforma digital ZOOM.

1a convocatòria: 09:30h

2a convocatòria: 10:00h

L’assemblea quedarà vàlidament constituïda i prendrà acords quan, en primera convocatòria, hi concorri la majoria de les persones col·legiades de ple dret i, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de persones col·legiades assistents.

ORDRE DEL DIA:

  1. Benvinguda als i les assistents.
  2. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
  3. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix de la Memòria d’Activitats del COTOC 2019.
  4. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix de la liquidació del pressupost vençut, l’inventari-balanç de situació i l’informe d’auditoria de l’exercici 2019.
  5. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix del pressupost d’ingressos i despeses del 2020.
  6. Precs i preguntes.

En breu rebreu tota la documentació que es sotmetrà a votació a l’assemblea així com les directrius/instruccions per poder entrar a la plataforma i realitzar el vot.

Per tal de facilitar les tasques i no retardar l’inici de la reunió us preguem que confirmeu assistència abans del dia 1 d’octubre, al enllaç: https://forms.gle/LwYFjYgVmEvkZGhq9

DELEGACIÓ DE VOT:

Els Estatuts del COTOC (art. 29.3) especifiquen que cada col·legiat pot ser representant d’un màxim de dos vots delegats.

Feu clic aquí per a descarregar el model de delegació de vot.

Per a més informació podeu consultar a info@cotoc.cat o al telèfon 93 008 56 78 o 606 508 528. Si us plau, confirmeu assistència per a poder donar-vos permís a la plataforma. 

Atentament,

Angel Pérez de Gracia Pérez

Degà del COTOC