A l’article esmentat es defineixen les competències de la Generalitat en matèria de corporacions de dret públic i professions titulades.