Article 67 de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En l’article esmentat es preveu la creació del Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya i es regulen els criteris generals i requisits mínims de registres públics de professionals sanitaris  en l’àmbit de Catalunya.