Decret pel qual  s’autoritza la implantació deis estudis conduents a l’obtenció del títol de diplomat en teràpia ocupacional a l’Escola Universitària d’lnfermeria Creu Roja de Terrassa adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.