Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. (Llei Òmnibus)

Dins de la qual la part que directament afecta als col·legis professionals i més en concreta al de teràpia ocupacional és l’Article 5 del capítol III així com algunes de  les disposicions transitòries.