Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Llei de la dependència)

Coneguda popularment com a “Llei de la dependència”, va entrar en vigor l’1 de gener de 2007. Tot i que es tracta d’una norma estatal, el desplegament és competència de les comunitats autònomes. Aquesta Llei té per objecte regular les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat en l’exercici del dret subjectiu de ciutadania a la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, en els termes que estableixen les lleis, mitjançant la creació d’un Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.