• Ordre de 7 de maig de 2001, per la qual es regulen els estàndards de qualitat que han de complir els centres, serveis i establiments sociosanitaris d’utilització pública de Catalunya.

S’especifica que els serveis i establiments sociosanitaris han de “Disposar d’un equip multidisciplinari capacitat per a l’atenció sociosanitària, format per personal mèdic, farmacèutic, d’infermeria (ATS/DI, auxiliars d’infermeria), de fisioteràpia i teràpia ocupacional i de treball social”, així com també “Disposar d’un equip de rehabilitació: metge rehabilitador, logopeda (poden ser consultors), fisioterapeuta, terapeuta ocupacional”.