El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya estima la demanda del COTOC de retirar el curs de formació professional de 20 hores anomenat “Teràpia Ocupacional”.

El passat mes de febrer el COTOC es va posar en contacte amb el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, organisme depenent de la Generalitat de Catalunya sol·licitant l’anul·lació parcial de l’Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol en relació única i exclusivament al curs de Teràpia Ocupacional inclòs en l’Annex 8è com acció formativa subvencionable de l’Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol. En conseqüència, es demanà revocar totes les subvencions atorgades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya que tinguin per objecte la realització d’un curs de Teràpia Ocupacional, i ordeni de forma immediata la cancel·lació de tots els cursos de Teràpia Ocupacional que s’imparteixin o es pretenguin impartir.

La demanda es va dur a terme per les conseqüències professionals que se’n deriven són manifestament il·legals i contraries a la normativa vigent en matèria de professions sanitàries i de professions titulades ja que la teràpia ocupacional és una professió sanitària titulada que requereix imprescindiblement de la titulació universitària oficial de Diplomatura o Grau en Teràpia Ocupacional per al seu exercici.

A finals del mes d’agost es publicà al DOGC la RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, de conformitat amb les bases que es van publicar el 30 d’agost mitjançant l’Ordre TSF/223/2016, de 23 d’agost.

En el llistat d’accions formatives de caràcter transversal de l’Annex 3, dins de l’àmbit sectorial “serveis a col·lectius i a les persones” ja no hi apareix el curs de formació titulat “Teràpia Ocupacional”. Per tant, el Consorci hauria estimat la pretensió del COTOC de suprimir el curs amb la denominació de “Teràpia Ocupacional”, sense perjudici que és possible que hagi adequat la denominació al seu contingut real.

Agraïm als col·legiats que es van posar en contacte amb el COTOC per a denunciar tal formació intrusiva.