El COTOC demana a l’Ajuntament de Viladecans la incorporació de la teràpia ocupacional com possible professió per la plaça de coordinador tècnic/a de SAD a l’Ajuntament de Viladecans.

El passat 9 de febrer es publicà al DOGC l’anunci de l’Ajuntament de Viladecans sobre la contractació de la gestió del servei públic dels serveis d’atenció domiciliària (SAD) en el municipi de Viladecans mitjançant el qual sotmeteren a informació pública els plecs de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques.

 

En concret, en l’apartat 7.6.3 del plec de prescripcions tècnics s’indicà que la titulació exigida per a la persona que ocupés el càrrec de “coordinador/a tècnic/a” havia de ser única i exclusivament el diploma universitari en treball social, per tant, no permet la participació dels terapeutes ocupacionals. El passat 8 de març el COTOC va fer arribar les seves al·legacions sol·licitant modificar el plec de perscripcions tècniques i incloure al terapeuta ocupacional com a possible coordinador de SAD.

En data 13 de març la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, acordà suspendre el procediment de licitació i revisar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per tal de realitzar els aclariments o rectificacions que poguessin correspondre. A dia d’avui no s’han publicat les revisions.