El COTOC ja té estatuts oficials registrats!

pdf

La resolució del Departament de Justícia respecte el Registre dels Estatuts del COTOC cita el següent:

RESOLUCIÓ JUS/1345/2013, d’11 de junypdf, per la qual s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya. (DOGC 6405)