El COTOC

Què és?

El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya és una corporació de dret públic, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, que es regeix per uns estatuts i per la normativa vigent en matèria de col·legis professionals.

El Col·legi és l’ens de participació i gestió de les i els terapeutes ocupacionals en els interessos vinculats a la Teràpia Ocupacional; constitueix un instrument per a l’exercici d’activitats que hi estiguin relacionades i de prestació de serveis que convinguin a les persones col·legiades.

Orígens:

La creació del COTOC fou impulsada per l’Associació de Professionals de Teràpia Ocupacional de Catalunya (APTOC), aprovada pel Parlament de Catalunya al decret 38/2012, de 10 d’abril (DOGC núm. 6106) i portada a terme per la comissió gestora.

El 23 de febrer de 2013 va tenir lloc l’Assemblea Constituent del COTOC.

Qui som?

El Col·legi està format per la Junta de Govern, els col·legiats i les col·legiades, les comissions delegades de la junta de govern i les seccions (grups d’especialització i grups territorials).

Funcions del col·legi: segons estatuts.

 • Ordenar, segons sigui competent, l’exercici professional de la Teràpia Ocupacional .
 • Vetllar per tal que l’exercici dels drets i el compliment dels deures de les persones col·legiades i de les que siguin destinatàries de les seves activitats s’ajusti a la normativa i als principis deontològics que regeixen la professió.
 • Prevenir i combatre l’intrusisme, la competència deslleial i altres actuacions irregulars en relació amb l’exercici de la Teràpia Ocupacional .
 • Representar els interessos generals de la Teràpia Ocupacional i dels qui l’exerceixen, en especial davant les administracions públiques.
 • Assessorar les persones i entitats en tot allò relacionat amb l’exercici de la Teràpia Ocupacional i col·laborar amb l’Administració en els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió o el Col·legi.
 • Difondre la Teràpia Ocupacional com a mitjà adequat per a la millora de les condicions de vida dels ciutadans i fomentar que el seu exercici respongui, en nombre de professionals i qualitat, a les necessitats de la població.
 • Promoure la millora tècnica, professional, social i econòmica de les persones col·legiades i, per tant, facilitar la seva formació contínua per tal que progressi llur competència.
 • Organitzar i desplegar activitats de formació relacionades amb la professió i d’interès personal i promoure la recerca en Teràpia Ocupacional.
 • Atendre sol·licituds d’informes i dictàmens relatius a la Teràpia Ocupacional.
 • Aprovar els pressupostos del Col·legi i, per tant, les partides que els integrin, incloses les aportacions de les persones col·legiades.
 • Les altres funcions de naturalesa pública que atribueixi la legislació vigent.