Comissions i Seccions

Comissions delegades de la Junta de Govern:

Les comissions delegades de la Junta de Govern tenen com a finalitat essencial assistir a la junta de govern en el desenvolupament de les seves funcions, especialment pel que fa a les funcions públiques que l’ordenament jurídic atribueix als col·legis professionals, i els delegarà aquelles facultats que estimi convenients.
Estan formades per un responsable membre de la junta de govern i persones col·legiades.
Per adscriure’s a una comissió ja existent cal estar col·legiat al COTOC.

Comissió de Científica

Aquesta comissió col·labora amb la junta de govern en diverses activitats que es duen a terme com són: l’elaboració i actualització de les bases de l’ajuda a projectes d’investigació “Endavant TO” del COTOC, la revisió i resolució dels projectes presentats, la revisió d’articles científics de La Revista del COTOC i dóna suport als col·legiats en matèria de recerca bibliogràfica i investigació científica).

Comissió de Difusió

Té els objectius de donar a conèixer el rol del terapeuta ocupacional i el COTOC com a entitat representant del col·lectiu professional a Catalunya.

Comissió de Codi Ètic i Deontològic de Teràpia Ocupacional

Aquesta comissió col·labora amb la junta de govern amb l’objectiu de crear un codi deontològic de Teràpia Ocupacional d’aplicació a l’àmbit de Catalunya, representatiu del moment maduratiu de la professió.

Seccions del COTOC

Les seccions del COTOC són diferents espais que tenen l’objectiu d’agrupar als seus col·legiats en:

Grups d’especialització

Són d’adscripció voluntària i agrupen les persones col·legiades que exerceixen o estan interessades a exercir en la mateixa especialitat de la TO i volen aprofundir en aquesta.

  • Grup de gent gran
  • Grup de productes de suport i adaptació funcional de la llar
  • Grup d’infància i família
  • Grup de salut mental
  • Grup de teràpia integrativa
  • Grup d’atenció primària i comunitària

Grups territorials

Són d’adscripció voluntària i agrupen les persones col·legiades que exerceixen la professió en una mateixa zona territorial.

  • Grup Territorial de Catalunya Central i Cerdanya
  • Grup Territorial de Girona
  • Grup Territorial de Tarragona
  • Grup Territorial de Lleida

Els objectius, la metodologia de treball i les activitats realitzades són definides pels propis membres de cada grup sota la supervisió de la junta de govern. Per adscriure’s a un grup d’especialització cal estar col·legiat. 

Per a consultar el Funcionament de les Comissions i Seccions fes click aquí.

Totes les persones col·laboradores amb el COTOC gaudiran d’una adreça electrònica de l’entitat i podran sol·licitar formació si és necessari. Si estàs interessat o interessada en participar en una Comissió o en crear un Grup posa’t en contacte amb la secretària del COTOC a secretaria@cotoc.cat.