Portal de la Transparència

En compliment amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31/12/2014).

A) Informació Institucional

1. Presentació de la Institució i funcions públiques del col·legi

2. Dades de contacte

3. Normativa aplicable

4. Estructura organitzativa

C) Acció Col·legial
 1. Memòries anuals 
 2. Informació estadística, sobre altes i baixes col·legials; queixes i reclamacions de consumidors i usuaris; i procediments informatius i sancionadors 
 3. Serveis col·legials 
 4. Documentació Assemblea:
  • Delegació de votació:

   Cal ser col·legiat/da del COTOC per a accedir i veure aquest contingut.

D) Delegat Protecció de Dades

Tipus DPO: extern

Raó social: Anima Protección de Datos, S.L

CIF : B65105900

Data nomenament: 08/03/2021

Adreça: plaça Josep Pla i Casadevall, 20, baixos, CP 17001 de Girona

Telèfon: 972 20 78 50

dpo@anima-lopd.com

E) Convenis i contractes

Actualment no es disposa de convenis amb l’Administració Pública.

F) Altres informacions d’interés
 1. Participació del Col·legi en fundacions o entitats públiques 
 2. Dret d’accés a la informació pública col·legial
 3. Resolució CONFORCAT a mida