Eleccions COTOC 2017

Benvolgudes i benvolguts,

Us informem que la Junta de Govern, reunida en sessió del 12 de novembre de 2016 ha acordat iniciar el procediment electoral en què s’escollirà la nova Junta de Govern del COTOC que exercirà el seu càrrec durant els anys 2017-2019. En conseqüència, d’acord amb el que estableixen els Estatuts col·legials, mitjançant aquesta comunicació us informem de la convocatòria de les Eleccions 2017 del COTOC.

De conformitat amb el que disposa l’article 45.3a) dels Estatuts Col·legials, avui dia 2 de gener de 2017 s’obre el període de presentació de candidatures que finalitzarà el proper dia 22 de gener de 2017.

Els col·legiats i col·legiades que desitgin presentar-se al Deganat hauran de comunicar-ho de forma expressa a la Junta de Govern indicant les persones que integren la seva candidatura. Les candidatures són per a una Junta completa, essent el mínim 4 persones (Deganat, Vicedeganat, Tresoreria i Secretaria) i el màxim 10 (Deganat, Vicedeganat, Tresoreria i Secretaria i sis vocals) tal i com s’estableix en l’article 31 dels Estatuts.

Per tal de presentar la candidatura, les persones col·legiades interessades ens hauran d’enviar el següent document doc complimentat i signat a l’adreça electrònica secretaria@cotoc.cat on s’indiquin les dades personals i de col·legiació de les persones que desitgin presentar-se al Deganat, i es presentin breument les circumstàncies de les altres persones que integren la seva candidatura. Juntament amb aquest document, d’acord amb el que estableix l’article 46 dels Estatuts del COTOC, les persones candidates al Deganat han de presentar l’aval d’un mínim de deu persones col·legiadesdocidentificades amb el nom i cognoms, el número de DNI, el número de col·legiació i la seva signatura.

Tota aquesta documentació s’ha de presentar com a molt tard el dia 22 de gener de 2017, que és el dia en que finalitza el termini de presentació de candidatures.

Finalitzat aquest termini, mitjançant correu electrònic dirigit a totes les persones col·legiades, la Degana del COTOC comunicarà les candidatures presentades, la seva composició i el dia i horari de les eleccions.

Per últim, us informem que en el cas que es presenti una única candidatura, aquesta quedarà automàticament escollida sense necessitat de celebrar el procés electoral. Per al cas que hi hagi més d’una candidatura, les eleccions tindran lloc el dia 25 de febrer de 2017.

Aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos cordialment i desitjar-vos un feliç 2017.

Silvia Callejas Catalán

Degana del COTOC