ELECCIONS JUNTA COTOC 2021

Benvolguts i benvolgudes,

Us informem que la Junta de Govern, reunida en sessió del 4 de desembre de 2020 ha acordat iniciar el procediment electoral en què s’escollirà la nova Junta de Govern que exercirà el seu càrrec durant els anys 2021-2023. D’acord amb el que estableixen els Estatuts col·legials, mitjançant aquesta comunicació us informem de la convocatòria de les Eleccions 2021 del COTOC.

De conformitat amb el que disposa l’article 45.3a) dels Estatuts Col·legials, a partir del dia 18 de desembre de 2020 s’obre el període de presentació de candidatures que finalitzarà el proper dia 7 de gener de 2021.

Els col·legiats i col·legiades que desitgin presentar-se al Deganat hauran de comunicar-ho de forma expressa a la Junta de Govern indicant les persones que integren la seva candidatura. Les candidatures són per a una Junta completa, essent el mínim 4 persones (Deganat, Vicedeganat, Tresoreria i Secretaria) i el màxim 10 (Deganat, Vicedeganat, Tresoreria i Secretaria i sis vocals) tal i com s’estableix en l’article 31 dels Estatuts.

Per tal de presentar la candidatura, les persones col·legiades interessades han d’enviar el següent document complimentat i signat a l’adreça electrònica secretaria@cotoc.cat on s’indiquin les dades personals i de col·legiació de les persones que desitgin presentar-se al Deganat, i es presentin breument les circumstàncies de les altres persones que integren la seva candidatura. Juntament amb aquest document, d’acord amb el que estableix l’article 46 dels Estatuts del COTOC, les persones candidates al Deganat han de presentar l’aval d’un mínim de deu persones col·legiades identificades amb el nom i cognoms, el número de DNI, el número de col·legiació i la seva signatura.

Preguem que ens feu arribar tota aquesta documentació abans del dia 7 de gener de 2021, dia en que finalitza el termini de presentació de candidatures.

Finalitzat aquest termini, mitjançant correu electrònic dirigit a totes les persones col·legiades, us comunicaré les candidatures presentades.

Per últim, us informem que en el cas que es presenti una única candidatura, aquesta quedarà automàticament escollida sense necessitat de celebrar el procés electoral. Per al cas que hi hagi més d’una candidatura, les eleccions tindran lloc el dia 30 de gener de 2021.

Desitgem de tot cor que us trobeu bé de salut així com els vostres éssers estimats, Bon Nadal.

Angel Pérez de Gracia Pérez

Degà del Cotoc