Assemblea General Ordinària del 25/2/2017 del COTOC

El dia 12 de novembre de 2016 la Junta de Govern del COTOC, de conformitat amb el que estableixen els articles 25 i 59 dels Estatuts vigents, va acordar convocar l’assemblea general ordinària. 
 
Data: 25 de febrer de 2017
Lloc: Seu del COTOC. C/ Vilapicina núm. 49, bxs. Barcelona.
Primera convocatòria: 11.30h
Segona convocatòria: 12h
 
L’assemblea quedarà vàlidament constituïda i prendrà acords quan, en primera convocatòria, hi concorri la majoria de les persones col·legiades de ple dret i, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de persones col·legiades assistents.
 
L’ordre del dia és el següent:
 
1. Benvinguda als i les assistents.
3. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix de la Memòria del COTOC 2016 (en breu rebreu aquest document).
4. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix de la liquidació del pressupost vençut i l’inventari-balanç de situació del 2016 (en breu rebreu aquest document).
5. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix del pressupost d’ingressos i despeses del 2017.
6. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix de l’inventari-balanç i l’informe d’auditoria de l’exercici 2016.
7. Presentació i aprovació si procedeix del Codi deontològic del COTOC.

8. Precs i preguntes.

Si es desitgés delegar el vot en un/a representant (col·legiat o col·legiada del COTOC) cal fer-ho mitjançant una autorització signada pel delegant i presentada el dia de l’assemblea pel representant. Feu clic aquí per a descarregar el model de delegació de vot.

Els Estatuts del COTOC (art. 29.3) especifiquen que cada col·legiat pot ser representant d’un màxim de dos vots delegats.

Per a més informació podeu consultar a info@cotoc.cat o al telèfon  93 008 56 78.