Noticias

Petició de Voluntaris des del Cotoc

Benvolguts i benvolgudes,
A causa de l'estat d'alerta sanitària provocat per la pandèmia de la COVID-19, el Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya obre una xarxa de voluntariat per a totes aquelles persones col·legiades i estudiants de teràpia ocupacional que vulguin i puguin oferir-se a prestar serveis sanitaris i/o socials allà on es requereixi.

Podeu incriure-us en el següent enllaç: https://forms.gle/Wkaqy7yix3XNcW1S7

També, podeu col·laborar enviant-nos vídeos i imatges que puguin ser d'ajuda a les persones que estan confinades a les seves llars amb consells i estratègies per minimitzar l'impacte del confinament. Aquests vídeos i imatges seran publicats a les nostres xarxes socials per tal de poder arribar al màxim de persones. Per exemple:

- Estratègies i consells per mantenir un adequat equilibri ocupacional.

- Activitats per a realitzar amb els més menuts de casa.

- Com adaptar algunes activitats per a nens amb diversitat funcional (TEA, TDAH,...).

- Rutines de saludables per a persones grans (psicomotricitat, exercicis d'estimulació cognitiva,...).

Aquests només són alguns exemples de necessitats a les que podem donar resposta. Segur que teniu més idees! Podeu adreçar els vostres vídeos i imatges al correu Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Aprofitem per agrair-vos la tasca de tots i totes durant el dia a dia, i sobretot en aquests dies d'excepcionalitat. 

Junta de Govern

#COTOC

#TOtanirabe 

#joemquedoacasa

Comunicat de mesures urgents econòmiques-financeres

Govern de l'Estat – Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Centrant-nos en els aspectes de l'àmbit economicofinancer, té el següent contingut:

Caràcter preferent del treball a distància
Amb l'objectiu de garantir que l'activitat econòmica es reprengui amb normalitat després de l'actual situació, s'estableix:

S'establiran sistemes d'organització que permetin el treball a distància (teletreball), obligant-se les empreses a adoptar-los abans del cessament de treballadors.

Dret d'adaptació de l'horari i reducció de jornada
Amb l'objectiu de cobrir necessitats de disponibilitat personal i familiar, s'estableix:

Els treballadors per compte d'altri que acreditin deures de cura respecte del cònjuge, parella o familiars per consanguinitat de fins a segon grau, tindran dret a l'adaptació o reducció de la jornada laboral, podent arribar al 100%, amb reducció proporcional del salari, si fos el cas.
Les causes de tal deure han de venir provocats per tancament de col·legis, cuidat de discapacitats i malalts.

Moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual
S'estableixen mesures conduents a procurar la moratòria del deute hipotecari per a l'adquisició de l'habitatge habitual.

Destinataris: Deutors que es trobin en els supòsits de “vulnerabilitat econòmica” com a conseqüència COVID-19.
S'entendrà l'existència de “vulnerabilitat econòmica”, que haurà d'acreditar-se conforme estableix l'RD-L, quan:
a.Que el deutor hipotecari passi a estar en situació de desocupació o, en cas de ser empresari o professional, sofreixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes (40% caiguda de vendes).
b.Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar (cònjuge i fills que convisquin conjunts) no superi uns determinats límits establerts en l'RD-L.
c.Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
d.Que, a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa (increment 30% sobre renda familiar) de les seves circumstàncies econòmiques en termes d'esforç d'accés a l'habitatge.


*S'aplicaran els mateixos criteris a fiadors, avalistes i hiptecantes no deutors, havent d'esgotar el patrimoni del deutor abans de reclamar-los el deute garantit.
*El termini perquè s'apliqui la moratòria finalitzarà 15 dies després de la fi de la vigència del present RD-L, que serà implementada en el termini màxim d'altres 15 dies.
*La sol·licitud de moratòria comporta la suspensió del deute hipotecari durant el termini que aquesta duri, i no es podrà exigir el pagament de la quota (capital i interessos).
*No s'aplicaran interessos moratoris durant als quals els sigui aplicable aquesta norma durant la vigència de la moratòria.
*Els qui s'haguessin beneficiat d'aquesta norma sense complir els requisits, o qui els hagués forçat de manera voluntària, serà responsable de les despeses, danys i perjudicis que s'haguessin ocasionat.
Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a afectats per estat d'alarma COVID-19.
*Amb vigència limitada a un mes, o fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, cas de durar aquest més d'un mes, els treballadors per compte propi o autònoms les activitats del qual quedin suspeses (reducció ≥ 75% mitjana 6 mesos anteriors), tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat, quan es compleixi:
a.Estar d'alta en RETA o Reg Mar a la data de declaració de l'estat d'alarma (14/03/20),
b.Estar al corrent de pagament de les quotes de Seg. Social, o bé, posar-se al corrent en el termini de 30 dies.
*La quantia serà del 70% de la base reguladora, o si fos el cas, el 70% de la base mínima de cotització en RETA o Reg Mar.
*Serà incompatible amb qualsevol altra prestació de Seg. Social.
En aquest apartat, cal indicar que no queda clar si s'inclouen a aquells treballadors que, encara cotitzant en RETA, ho fan en la seva condició de soci o afí de l'entitat, i no per ser treballador per compte d'altri. Si bé la literalitat sembla que els inclou, caldrà estar a com s'aplica.

Mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per a evitar acomiadaments.
Mentre es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19 i tingui vigència aquest RD-L, s'aplicaran els següents termes:

Per als procediments de ERTE (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació), que tinguin el seu origen en la pèrdua d'activitat, es considerarà motiu de “força major” els que vinguin provocats a conseqüència de la situació provocada per COVID-19.
En aquest supòsit, s'aplicaran les següents especialitats:

a.El procediment s'inicia per sol·licitud de l'empresa, juntament amb informe justificatiu i comunicar-ho als treballadors.
b.La causa de “força major”, haurà de ser constatada per l'autoritat laboral.
c. La resolució serà en el termini de 5 dies, i es limitarà a constatar la “força major”.
*Per als procediments de ERTE que tinguin el seu origen en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció a conseqüència de la situació provocada per COVID-19. En aquest supòsit, s'aplicaran les següents especialitats:
a.Si no existeix representant legal dels treballadors, la comissió representativa es formarà pels sindicats més representatius del sector en el termini màxim de 5 dies.
b.La negociació no excedirà de 7 dies.
c.L'informe de la Inspecció de Treball, de ser preceptiu, serà en el termini màxim de 7 dies.
d.En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada sobre la base de “força major” temporal vinculada a COVID-19, i mentre duri la situació de suspensió o reducció, s'exonerarà (100%) a l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial a la Seg. Social, sempre que l'empresa, a data 29/02/20 tingués menys de 50 treballadors. Si tingués 50 o més, aquesta exoneració serà del 75% de l'aportació empresarial. En tots els casos haurà de comunicar-se i identificar-se els treballadors afectats a la TGSS.
*En relació amb la protecció per desocupació en els casos de suspensió de contractes o reducció de jornada, s'adoptaran les següents mesures:
a.Es reconeixerà el dret a la prestació contributiva per desocupació de treballadors afectats, encara que manquin del període d'ocupació cotitzat mínim per a això.
b.No es computarà el temps de la prestació a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.
Es reconeixeran nous drets a prestacions contributives per desocupació, amb quanties i durada determinades.

Per als treballadors fixos discontinus i els que fan treballs fixos i periòdics també es fixen determinades peculiaritats.

*Mentre durin les mesures extraordinàries en matèria de salut pública, es podran prorrogar els drets a percebre el subsidi per desocupació.
Mesures de garantia de liquiditat per a sostenir l'activitat econòmica.
*Per a facilitar el manteniment d'ocupació, s'atorgaran a empreses i autònoms, avals al finançament concedit per entitats de crèdit per a atenir necessitats de circulant, entre altres, per un import màxim de 100.000 M €. Les condicions aplicables i requisits s'establiran per Acord de Consell de Ministres.
En la pràctica, això vol dir que únicament es coneix import i destinació, però que no es pot arribar a conèixer a qui podrà beneficiar o com s'instrumenti la quantia de l'aval, el possible tipus d'interès ni el termini per a la seva cancel·lació.

*S'augmenten les línies de finançament d'ICO en 10.000 M € per a facilitar liquiditat, especialment a pimes i autònoms.
*Es crea una línia de cobertura asseguradora de 2.000 M € per a cobrir el risc d'internacionalització.
*S'amplien fins al 30/04/20 els terminis de pagament de determinats deutes tributaris amb la AEAT, ni s'executaran béns immobles. També s'amplia el termini per a al·legar en els procediments d'embargament.
Tampoc es computarà el període comprès entre 18/03/20 i 30/04/20 a l'efecte de la durada màxima dels procediments d'aplicació dels tributs, sancions i revisió, sempre que així s'indiqui per l'obligat tributari.

Mesures de flexibilització en l'àmbit societari, civil i mercantil.
*Encara que no estigui previst en els estatuts, durant el període d'alarma es podran celebrar les reunions i juntes dels òrgans de govern societaris per videoconferència.
*Se suspèn, fins que finalitzi l'estat d'alarma, el termini de tres mesos per a formular els comptes anuals. Les juntes generals ordinàries per a aprovar els comptes de l'exercici anterior es reuniran necessàriament dins dels 3 mesos següents a la seva confecció.
*Queda suspès durant la vigència de l'estat d'alarma, el termini legal per a la convocatòria de junta general en els casos que concorri causa legal o societària de dissolució.
*Mentre duri l'estat d'alarma, no es tindrà el deure de sol·licitar declaració de concurs de creditors, ni s'admetran sol·licituds de creditors.
Totes les mesures extraordinàries previstes en l'àmbit laboral del RD-L, estaran subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de 6 mesos des de la data de represa de l'activitat.

Les mesures previstes en el present RD-L tindran una vigència d'1 mes des de la seva entrada en vigor (18/03/20), sense perjudici que puguin ser prorrogades, excepte les quals indiquen termini determinat.


Quant a Catalunya, amb motiu de la publicació del RD Llei 8/2020, ja indicàvem que estava pendent de publicar per la Generalitat de Catalunya, un altre Decret que s'havia anunciat d'ampliació de mesures urgents en relació a a l'estat d'alarma provocat per la pandèmia COVID-19. Doncs bé, en el DOGC d'avui, apareix la publicació del Decret llei 7/2020 de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, així, i a manera de resum, tenim:

Generalitat de Catalunya – Decret llei 7/2020 de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. Centrant-nos en els aspectes de l'àmbit economicofinancer, té el següent contingut:

Previsions en matèria de contractació
*Es declara la suspensió de l'execució de contractes dels centres educatius de determinades activitats (neteja, menjador, vigilància, etc).
*Es declara la suspensió dels contractes d'obra i serveis o assistències contractats per l'Administració de la Generalitat.
*A aquests contractes suspesos, s'abonarà al contractista l'import de les despeses salarials i assegurances obligatòries o es pagarà anticipadament un import igual al de l'última certificació.
*No es podran aplicar ERE relacionats motivats amb aquestes suspensions d'execució.
Previsions en matèria tributària
Se suspenen els terminis de presentació i ingrés de la totalitat dels tributs de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya i dels cedits, fins que quedi sense efecte l'estat d'alarma establert en RD 463/2020.
Previsions en matèria econòmica
En relació amb les pèrdues per al treball autònom, s'estableix:

*Una ajuda, en forma de prestació econòmica única, per import màxim de 2.000 €, per als quals compleixin els següents requisits:
1.Persones físiques en situació d'alta en RETA.
2.Domicili fiscal a Catalunya.
3.Que la seva activitat correspongui a les que es va decretar el tancament en RD 463/2020 (comerç minorista, excepte excepcions).
4.Que acreditin una reducció dràstica i involutiva de la seva facturació i no disposi de fonts alternatives d'ingressos.
5.S'hauran d'acreditar pèrdues econòmiques el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de l'any anterior.
6.S'atorgarà fins a finalitzar la partida pressupostària (estimada en 7,5 M €).
Està pendent de desenvolupament les instruccions administratives per a fer efectiva la prestació.


Posicionament de la Junta de Govern del Cotoc

La Junta de Govern s'adhereix a la sol·licitud feta pel "Consejo General de Colegios de Terapia Ocupacional" al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en referència a la prescindibilitat de la nostra disciplina en alguns àmbits on intervenim els terapeutes ocupacionals, tot i que sabem que en aquests moments som unes de les disciplines sanitàries que podem aportar en aquest Estat d'Alarma i així ho treballarem conjuntament amb el nostre Departament de Salut.

Enllaç del CGCTO: https://consejoterapiaocupacional.org/comunicado-cgcto-covid-19-19-03/
Informació d'última hora sobre la infecció respiratòria (COVID-19) pel coronavirus SARS-CoV-2

La Generalitat ofereix la seva app per controlar COVID-19 a la població:

Disponible en iOS 👇

🔗 https://apps.apple.com/app/id1502992288

Disponible en Android👇

🔗 https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.StopCovid19Cat

 

https://www.aspb.cat/noticies/preguntes-respostes-covid19 

 

INFORMACIÓ PER LA CIUTADANIA:  http://coronavirus.epidemixs.org/#/opening

INFORMACIÓ DEL "CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL"

https://consejoterapiaocupacional.org/wp-content/uploads/2020/03/COMUNICADO-CONSEJO-COVID-19-15-MARZO-2020.pdf

Disposición 3692 del BOE núm. 67 de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

 

Informació d'última hora des del Govern de la Generalitat

 

 

Des del COTOC, recomanem a totes les col·legiades i col·legiats que seguiu les indicacions del Departament de Salut, davant dels nous casos que es preveu que s’incrementaran de manera exponencial en les properes setmanes. Aconsellem endarrerir tots aquells tractaments que puguin ser demorables. Consulteu el link que ha facilitat el departament amb indicacions i aclariments al respecte i que podeu trobar a continuació:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov

Per aquest motiu la junta del COTOC s'afegeix a les recomanacions que s'han fet des de la Generalitat, demanant-vos que apliqueu la responsabilitat social per tal de protegir els col·lectius més vulnerables, siguin persones que atenem, familiars i coneguts. En tot moment, recordem prendre les mesures d'higiene preventives i estar atents a les actualitzacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Gràcies per la vostra col·laboració, només amb l’esforç i implicació de tots/es aconseguirem superar aviat aquesta situació.


La Junta de Govern

Comunicat de la Junta de Govern del Cotoc

Benvolgudes i benvolguts companyes i companys,

La Junta de Govern del COTOC us vol comunicar que, davant del Reial Decret 463/2020 en el que el Ministeri de Salut pren les mesures les quals NO s'estableix el tancament dels centres de gestió privada, ens hauria agradat un posicionament més clar de les autoritats sanitàries. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/index.php

El Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya no té competència per ordenar el tancament de centres ni serveis de teràpia ocupacional (Centres de Dia, CDIAP, atenció domiciliària, Centres de NeuroDesenvolupament, Consultoria Ocupacional, etc), però tot i així el nostre posicionament és a favor de posposar les intervencions que puguin ajornar-se i atendre exclusivament a les persones dependents que realment ho necessitin.

Per aquest motiu, el COTOC recomana ajornar l’atenció personal que es presta en els centres i serveis de teràpia ocupacional, afegint-se a la responsabilitat social que tenim com a ciutadans i realitzant el seguiment de les persones que atenem mitjançant eines virtuals o telefòniques, en la mesura que sigui possible. De la mateixa manera, continueu prenent les mesures higièniques i de protecció recomanades pel departament de salut per contribuir en la reducció de la Pandèmia pel COVID19.

El Col·legi posarà en marxa els mecanismes necessaris per activar una xarxa de voluntaris sanitaris i socials en cas que la comunitat o el Departament de Salut ho requereixin.

A mesura que tinguem més notícies us les anirem comunicant.

Tots junts ens en sortirem.

La Junta de Govern.

 

Comparte

banner colegiate mig es

banner perfil to

banner codi deontologic

Suscríbete al Breus

Mantente informado/a de todo lo que pasa en el COTOC y el mundo profesional de la Terapia Ocupacional
Acepto los Términos y Condiciones

Atención COTOC

Horario de atención: lunes de 12h a 18h, miércoles de 9h a 15h y jueves de 9h a 15h

Se debe concertar cita previa para ir presencialmente a la sede en info@cotoc.cat

logo wis 130x50

Este sitio utiliza cookies para ofrecer un mejor servicio. Para más información puedes consultar nuestra política de cookies.
Puedes aceptar todas las cookies con el botón "Aceptar".