Convocatòria Assemblea General Ordinària 2018

El proper dissabte 24 de març de 2018 se celebrarà l’Assemblea General Ordinària del COTOC. En aquesta assemblea es presentarà en votació la memòria d’activitats i econòmica del 2017 i el pressupost del 2018.

CONVOCATÒRIA DE LA X ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

El dia 2 de desembre de 2017 la Junta de Govern del COTOC, de conformitat amb el que estableixen els articles 25 i 59 dels Estatuts vigents, va acordar convocar l’assemblea general ordinària.

Data: 24 de març de 2018

Lloc: Seu del COTOC C/ Vilapicina núm. 49, bxs. Barcelona.

1a convocatòria: 11.30h

2a convocatòria: 12h

L’assemblea quedarà vàlidament constituïda i prendrà acords quan, en primera convocatòria, hi concorri la majoria de les persones col·legiades de ple dret i, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de persones col·legiades assistents.

ORDRE DEL DIA:

  1. Benvinguda als i les assistents.
  2. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
  3. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix de la Memòria d’Activitats del COTOC 2017.
  4. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix de la liquidació del pressupost vençut, l’inventari-balanç de situació i l’informe d’auditoria de l’exercici 2017.
  5. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix del pressupost d’ingressos i despeses del 2018.
  6. Precs i preguntes.

En breu rebreu tota la documentació per l’assemblea.

DELEGACIÓ DE VOT:

Si es desitgés delegar el vot en un/a representant (col·legiat/da del COTOC) cal fer-ho mitjançant una autorització signada pel delegant i presentada el dia de l’assemblea pel representant. Descarrega’t el model de delegació de vot. 

Els Estatuts del COTOC (art. 29.3) especifiquen que cada col·legiat pot ser representant d’un màxim de dos vots delegats.

Per a més informació podeu consultar a info@cotoc.cat o al telèfon  93 008 56 78.

Atentament,

Marta Gutiérrez Lengua

Degana del COTOC