Entrada en vigor de noves retencions per professionals i autònoms

El Consell de Ministres celebrat el passat dia 10 de juliol va aprovar noves mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, mesures publicades al BOE del dia 11 de juliol, amb el Reial Decret – Llei9 / 2015.

En quant als treballadors autònoms i professionals, es redueix de forma generalitzada el tipus de retenció, que queda fixat, qualsevol que sigui el nivell dels seus ingressos, en un 15 per cent a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei. També es rebaixa al 7 per cent el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable durant els tres primers anys d’inici de l’activitat professional.