Obligatorietat de disposar d’Assegurança de RC

Els terapeutes ocupacionals que exerceixen la professió tenen l’obligació de disposar d’una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil que derivi de l’exercici professional de la teràpia ocupacional, tal i com disposa l’article 9 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals i l’article 18.j) dels Estatuts del Col·legi.

Tanmateix, els terapeutes ocupacionals que exerceixen l’activitat professional exclusivament al servei d’una Administració Pública o que l’exerceixen exclusivament per compte d’un altre que ja té assegurada la cobertura pels riscos de l’activitat de teràpia ocupacional, no hauran de disposar d’una assegurança perquè els seus riscos ja estan coberts. Per tant, estan obligats a constituir una assegurança de responsabilitat civil (a) els professionals que exerceixen la professió per compte propi i (b) els professionals que l’exerceixen per compte d’un tercer, sempre i quan aquest tercer no disposi d’una assegurança de responsabilitat civil, o bé l’assegurança que disposi no tingui coberts de forma expressa els riscos derivats de la seva activitat professional.

Pel que fa als professionals que treballen per compte de tercer, és important que comprovin si els centres on treballen tenen contractada una assegurança de responsabilitat civil, i si aquesta

assegurança cobreix expressament els riscos que derivin de la seva activitat professional com a terapeutas ocupacionals. En el cas que no es disposi d’assegurança o aquesta no els cobreixi, els professionals hauran de contractar-ne una.

En darrer lloc, d’acord amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig i el règim disciplinari dels Estatuts, la manca d’assegurança de responsabilitat civil es podria considerar una infracció greu, i en algun cas es podria considerar molt greu si es causa un perjudici greu o molt greu al pacient o a un tercer; i per tant, podria comportar la imposició  de sancions de caràcter econòmic i/o d’inhabilitació professional temporal.

Si teniu interès a contractar l’assegurança us podeu adherir a la pòlissa col·lectiva del COTOC.

Per a quelsevol dubte poseu-vos en contacte amb legislacio@cotoc.cat .