Ets diplomat en Teràpia Ocupacional? El teu títol ja equival al Grau!

El passat 10 de febrer de 2016 es va publicar al BOE la “Resolución de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Diplomado en Terapia Ocupacional.”, en la que s’especifica que el títol de diplomat en teràpia ocupacional ja correspon al nivell 2 MECES, és a dir, a Grau. 

En aquest enllaç es poden comprovar les correspondències.

Què és el nivell de correspondència MECES?
És un procediment la finalitat del qual és atorgar el nivell de correspondència a cadascun dels títols de l’antic catàleg de títols universitaris oficials pre-Bolonya (en el nostre cas Diplomat) dins del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES). Es regula pel que es disposa en el Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre.

Com pot acreditar-se el nivell de correspondència?
Es pot acreditar el nivell de correspondència atorgat a través de les següents vies:

  1. Amb la referència de la publicació del nivell de correspondència del títol en el BOE, presentada de forma conjunta amb el títol que es tracti. És a dir, adjuntant el següent BOE al títol de diplomat en teràpia ocupacional.
  2. Amb certificació personal (certificat de correspondència).

Què és el certificat de correspondència?
És un document que expedeix la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones  de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el qual figuren les dades d’identificació del titulat, i que informa del nivell acadèmic del títol pre-Bolonya posseït (Diplomat) que li correspondria dins del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), així com en el Marc Europeu de Qualificacions (sigles en anglès: EQF).

Els certificats de correspondència als nivells MECES no atorguen cap títol diferent al que es posseeix, ni suposen cap canvi en les competències professionals per les quals habilita el títol posseït.

Els certificats de correspondència s’expedeixen en espanyol i inclouen una traducció no oficial a l’anglès.

Per a què serveix el certificat de correspondència?
Amb aquest certificat es pretén, fonamentalment, facilitar la mobilitat a l’estranger dels egressats d’universitats de l’estat espanyol amb títols anteriors al pla Bolonya, de manera que no trobin dificultats per al reconeixement del seu nivell d’estudis.

En aquest document podeu trobar més informació al respecte.