Guia de verificació de col·legiació

La col·legiació garanteix la possessió del títol (espanyol o reconegut a Espanya) de Diplomat o Grau en teràpia ocupacional, i constata la situació d’exercent o de no exercent del/de la professional (l’habilitació per exercir), i, pel que fa a les societats professionals, acredita la seva

habilitació i la dels seus socis professionals per a desenvolupar l’activitat.

Els col·legis professionals disposen, per mandat de les lleis, de registres públics dels/de les professionals col·legiats i de les societats professionals, accessibles electrònicament. Aquests registres són l’eina que ha de facilitar als centres sanitaris, en el marc dels seus processos de contractació, la comprovació -on line i en temps real- de la col·legiació i l’habilitació per exercir la professió de terapeuta ocupacional o societat professional que es pretengui contractar.

D’acord amb l’article 8.3 de la Ley 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, els centres sanitaris i les organitzacions sanitàries han de revisar, cada tres anys com mínim, que els professionals sanitaris de la seva plantilla compleixen els requisits necessaris per continuar exercint la professió, com per exemple la col·legiació i l’habilitació d’exercici.

Per tant, es fa necessari que, com a norma es verifiqui en fase precontractual -i posteriorment de manera triennal- la situació professional col·legial dels metges i de les societats professionals que prestin serveis en els centres i organitzacions sanitàries, ja siguin centres públics, concertats amb el sector públic o de règim privat.

Aquesta obligació és extensible a altres prestadors de serveis vinculats a la salut que no disposin d’un centre o establiment sanitari pròpiament, com ara les entitats asseguradores en relació als metges i societats dels seus quadres mèdics o altres situacions anàlogues.

De quina manera es pot verificar la col·legiació?

Individual

Consultar al Registre electrònic de Professionals de Teràpia Ocupacional col·legiats o de societats professionals del col·legi corresponent a la província d’exercici.

Col·lectiva

Fer una consulta en bloc, recomanable quan la plantilla de terapeutes ocupacionals és nombrosa.
Per a més informació escriu a: info@cotoc.cat

Més informació