Assemblea General Ordinària del 4 de març de 2016

Benvolgudes i benvolguts,

El proper divendres 4 de març de 2016 se celebrarà l’Assemblea General Ordinària del COTOC

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

El dia 13 de febrer de 2016 la Junta de Govern del COTOC, de conformitat amb el que estableixen els articles 25 i 59 dels Estatuts vigents, va acordar convocar l’assemblea general ordinària. 

Data: 4 de març de 2016

Lloc: Seu del COTOC. C/ Vilapicina núm. 49, bxs. Barcelona.

Primera convocatòria: 19 h
Segona convocatòria: 19,30 h

L’assemblea quedarà vàlidament constituïda i prendrà acords quan, en primera convocatòria, hi concorri la majoria de les persones col·legiades de ple dret i, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de persones col·legiades assistents.

L’ordre del dia és el següent:

1. Benvinguda als i les assistents.

2. Aprovació, si escau, de l’acta anterior (consultar l’acta de l’Assemblea General Extraordinària del COTOC del 25 d’abril de 2015).

3. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix de la Memòria del COTOC 2015 Memòria_2015.pdf

4. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix del pressupost d’ingressos i despeses del 2016 Pressupost_2016.pdf.

5. Precs i preguntes.

El punt 4 “Presentació, relfexió i aprovació si procedeix de la liquidació del pressupost vençut i l’inventari-balanç de situació del 2015” (present a la primera comunicació) no es presentarà en aquesta assemblea per raons alienes a l’entitat. Es convocarà una assemblea extraordinària per tal de sotmetre-la a l’aprovació dels col·legiats.  

Preguem es confirmi l’assistència.

Si es desitgés delegar el vot en un/a representant (col·legiat o col·legiada del COTOC) cal fer-ho mitjançant una autorització signada pel delegant i presentada el dia de l’assemblea pel representant. Feu clic aquí per a descarregar el model de delegació de vot.

Els Estatuts del COTOC (art. 29.3) especifiquen que cada col·legiat pot ser representant d’un màxim de dos vots delegats.

Per a més informació podeu consultar a info@cotoc.cat o al telèfon  93 008 56 78.

 

Silvia Callejas Catalán
Degana del COTOC