IMPORTANT: COMUNICAT DE LA JUNTA DE GOVERN

Benvolguts i benvolgudes,

Ens plau anunciar-vos que, per primera vegada des de la constitució del COTOC, una candidatura alternativa a la Junta actual s’ha presentat a la convocatòria d’eleccions per a escollir la nova Junta de Govern del COTOC. La Junta actual celebrem aquest esdeveniment i, degut al llarg recorregut al capdavant d’aquesta institució, la dedicació que requereix, la participació en altres projectes i el gran entusiasme que ha mostrat el nou grup per ser la futura Junta del COTOC, la Junta actual hem decidit passar el relleu a la nova candidatura retirant la nostra.  Així doncs, és un plaer proclamar la candidatura encapçalada per Ángel Pérez de Gracia com a electa.

Davant d’aquest fet històric us convoquem a totes les persones col·legiades a la reunió de traspàs de poders que es portarà a terme el proper dissabte 2 de febrer a les 11h a la seu del COTOC.

Des de la creació de l’APTOC l’any 1995, s’han anat rellevant els mandats de la junta directiva, construint al llarg dels anys una línia de treball centrada en l’activitat, una manera de fer que hem cuidat durant tot aquest temps i que estimem molt. En aquest recorregut han estat molts els professionals que hi han participat, tant des dels successius òrgans de direcció, com des de les comissions, grups de treball i grups territorials, realitzant formacions, xerrades, elaboració de documents, col·laboracions puntuals, etc.

Amb l’aprovació i posterior creació del COTOC l’any 2013, es va culminar un desig col·lectiu dels i les terapeutes ocupacionals de Catalunya: disposar d’una corporació de dret públic que ens representés. La transformació d’associació a col·legi professional va implicar una major solidesa a la professió, així com un notable increment de càrrega de feina. Durant aquests 6 anys la Junta actual, gràcies a la participació de tots i totes les persones col·legiades, i prèviament els socis i sòcies de l’APTOC, hem dut a terme la següent feina que es descriurà de forma resumida. Per més detall es poden consultar les memòries del COTOC.

Les tasques desenvolupades segons les funcions del Col·legi establertes als Estatuts han estat les següents:

Ordenar, segons sigui competent, l’exercici professional de la Teràpia Ocupacional.

 • Recollida de signatures i elaboració de l’Informe tècnic sobre Teràpia Ocupacional davant l’aprovació de l’Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals aprovat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat el 2 d’agost de 2013.

Vetllar per tal que l’exercici dels drets i el compliment dels deures de les persones col·legiades i de les que siguin destinatàries de les seves activitats s’ajusti a la normativa i als principis deontològics que regeixen la professió.

 • Elaboració, publicació i difusió del Codi Deontològic del COTOC (creació de la comissió, realització de 39 reunions, organització i realització de l’acte de presentació pública del codi, publicació de dos articles).
 • Aprovació i creació del Consell Deontològic de Teràpia Ocupacional.

Prevenir i combatre l’intrusisme, la competència deslleial i altres actuacions irregulars en relació amb l’exercici de la Teràpia Ocupacional.

 • Creació d’una vocalia específica de competències professionals.
 • Elaboració d’un protocol d’actuació en cas d’intrusisme professional.
 • Estudi i actuació davant 52 ofertes laborals segons el protocol d’intrusisme professional.
 • Recollida de 45 articles d’interès que reflecteixen el rol dels terapeutes ocupacionals en diferents àmbits.
 • Estudi i actuació davant ofertes formatives amb continguts irregulars en relació a la teràpia ocupacional.
 • Recollida i anàlisi del terapeutes ocupacionals que treballen en la cartera de serveis socials.

Representar els interessos generals de la Teràpia Ocupacional i dels qui l’exerceixen, en especial davant les administracions públiques.

 • Consell de les Professions Sanitàries: participació a 3 reunions. Participació a l’elaboració del Pla de Desenvolupament Professional Continu.
 • Fòrum de Diàleg Professional de les Professions Sanitàries: Participació a 3 jornades.
 • Observatori dels Drets de la Infància: Participació a 1 reunió.
 • Consell Tècnic de Formació Continuada de Teràpia Ocupacional: Direcció i coordinació, elaboració de l’informe sobre les necessitats formatives del col·lectiu de terapeutes ocupacionals a Catalunya, participació als Plenaris, 14 reunions,
 • Comitès científic i organitzador de les 8es a les 12es Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gent Gran: participació a reunions, moderació de taules rodones, etc.
 • Comitè científic del 2n Congrés de l’Acció Social – Inclusió.cat: participació a la jornada informativa i 1a reunió.
 • Comitès científic i organitzador del XIV Congrés Internacional d’Infància Maltractada
 • Assistència a 18 reunions taula tècnica de la Intercol·legial.
 • Reunions de la taula lletrada de la Intercol·legial.
 • Sectorial Social Ensenyament i Humanitats de la Intercol·legial.: assistència a 6 reunions, participació al Projecte Rambles – km0, organització de la jornada del congrés de la intercol·legial, organització de 2 celebracions del dia de la dona.
 • Sectorial Salut de la Intercol·legial: organització de la Jornada “Apropa’t a les professions sanitàries”.
 • Participació al Desplegament del Conveni signat entre l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de l’atenció a les persones asilades i immigrants: donar resposta a terapeutes ocupacionals immigrants o asilades.
 • Participació al comitè gestor del Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales de España (assistència a reunions, revisió i elaboració dels estatuts provisionals, actuacions conjuntes a nivell estatal).
 • Membre associat de SOCINTO: Participació mitjançant delegació de vot a 2 assemblees.
 • Elaboració i publicació del cens de terapeutes ocupacionals 2011-2012 i del cens 2018.
 • Estudi i presentació de 45 al·legacions a normatives que afecten l’exercici de la teràpia ocupacional.
 • Realització de reunions amb:
  -Departament de Justícia.
                         -Departament de Salut.
                         -Departament de Treball, Afers Socials i Família.
                         -Departament d’Educació.
                         -Institut Català de la Salut.
                         -Ajuntament de Barcelona.
                         -Entitats prestadores de serveis.
                         -Associacions de familiars i usuaris.

Assessorar les persones i entitats en tot allò relacionat amb l’exercici de la Teràpia Ocupacional i col·laborar amb l’Administració en els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió o el Col·legi.

 • Realització de 4 xerrades informatives a professionals (Treballadors socials CAPs de l’ICS, professionals del CAP Cornellà i Cap Casernes, Grup de treball de Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar -SSAPLL- de Dincat).
 • Atenció a centenars de consultes vinculades amb la Teràpia Ocupacional.

Difondre la Teràpia Ocupacional com a mitjà adequat per a la millora de les condicions de vida dels ciutadans i fomentar que el seu exercici respongui, en nombre de professionals i qualitat, a les necessitats de la població.

 • Col·laboració amb les dues universitats que imparteixen el Grau de teràpia ocupacional en l’organització de la celebració de 3 edicions del “Dia mundial de la teràpia ocupacional”.
 • Redacció i presentació de 4 documents tècnics:

– Informe tècnic sobre Teràpia Ocupacional
– Teràpia Ocupacional en l’Atenció primària i comunitària: Contextualització i propostes d’intervenció
– Teràpia Ocupacional i Ensenyament
– Teràpia Ocupacional i Clubs socials

 • Promoció de l’elaboració del document tècnic de salut mental.
 • Elaboració i publicació del perfil de la Teràpia Ocupacional.
 • Elaboració i disseny de material de difusió de la professió (tríptics, perfils de xarxes socials, vídeo, samarreta, carpetes, caramels…).
 • Organització de 4 Jornades de Teràpia Ocupacional (incloent la IV Jornada de Teràpia Ocupacional del COTOC, prevista per l’11 de maig del 2019).
 • Participació en stands durant tres edicions de les Festes de la Mercè per fer difusió de la nostra professió.
 • Realització d’un taller en el Festival Inclús.
 • Participació en tres edicions de la Festa Major del Barri de Vilapicina i Torre Llobeta (portes obertes a la seu, difusió de la professió a stand, realització de xerrades)

Promoure la millora tècnica, professional, social i econòmica de les persones col·legiades i, per tant, facilitar la seva formació contínua per tal que progressi llur competència.

 • Creació, coordinació i participació a les comissions derivades de la Junta de govern: Comissió de premsa, Comissió de difusió, Comissió de traduccions i Comissió de Codi Ètic i Deontològic de Teràpia Ocupacional.
 • Creació i coordinació de les seccions del COTOC: Grups d’especialitzacions: Gent gran, Productes de suport i adaptació funcional de la llar, Infància i família, Salut mental. I grups territorials: Catalunya Central i Cerdanya i  Girona.
 • Realització de sessions formatives utilització google apps.
 • Formalització de 13 convenis de col·laboració amb descomptes per a col·legiats, incloent l’assessorament laboral, jurídic i fiscal.
 • Contractació d’una pòlissa col·lectiva d’assegurança de Responsabilitat Civil (RC), canvi de pòlissa amb millors condicions.
 • Publicació d’11 revistes.
 • Enviament de Breus i Comunicacions obertes i restringides a col·legiats 48 durant el darrer any.
 • Publicació de 244 ofertes de treball en aquest últim any.

Organitzar i desplegar activitats de formació relacionades amb la professió i d’interès personal i promoure la recerca en Teràpia Ocupacional.

 • Organització de 39 cursos i tallers de formació contínua.
 • Inclusió d’una beca col·legial en el darrer pressupost, contacte amb entitats i elaboració de les bases de la convocatòria.
 • Recollida de les tesis doctorals realitzades pels terapeutes ocupacionals.

Atendre sol·licituds d’informes i dictàmens relatius a la Teràpia Ocupacional.

 • Participació en les activitats d’avaluació, certificació i acreditació del Grau de Teràpia Ocupacional de la UCC-UVic.
 • Valoració de la proposta presentada al Banc del Moviment.

Aprovar els pressupostos del Col·legi i, per tant, les partides que els integrin, incloses les aportacions de les persones col·legiades.

 • Realització de 6 pressupostos.
 • Realització de 3 auditories de comptes i la del 2018 en procés.

Les altres funcions de naturalesa pública que atribueixi la legislació vigent.

 • Creació de l’estructura col·legial.
 • Desenvolupament dels estatuts del COTOC.
 • Disseny del logotip i imatge corporativa.
 • Adaptació de la pàgina web i aplicació de la llei de transparència.
 • Disseny i protocolarització del procés de col.legiació.
 • Realització de 5 estades sessions informatives de la constitució del col·legi a les diferents províncies catalanes.
 • Aplicació de la LOPD.
 • Contractació del servei de neteja.
 • Contractació del servei de prevenció de riscos laborals.
 • Contractació del servei d’administració des de 2015.
 • Negociació del conveni de lloguer.
 • Realització de 60 reunions de junta.
 • Contractació servei d’assessoria jurídica.
 • Realització de 36 reunions amb assessors en dret administratiu.
 • Realització de 3 reunions amb advocada laboralista .
 • Realització de 20 reunions amb assessors fiscals.
 • Realització de 8 reunions amb l’auditor.
 • Realització de 3 reunions amb els assessors de dret sanitari.

La Junta actual estem molt satisfetes amb la feinada realitzada i per haver format part d’un grup operatiu en el que hem discutit, compartit idees i reflexions i, sobretot, treballat moltíssim, produint tasca i gaudint molt… i fruit d’això hem vist créixer el volum de correus interns i externs, de reunions, d’encàrrecs, d’actes i esdeveniments, etc.

Ens alegra enormement veure que aquest treball ha seduït a un nou grup de persones que, conjuntament, s’han preparat amb l’objectiu de posar-se al capdavant de l’entitat amb la gran responsabilitat que significa portar a terme la directiva d’aquest gran projecte que és el COTOC. És una satisfacció per la Junta que el COTOC hagi suscitat tant d’interès.

Volem felicitar a aquesta nova candidatura per presentar-se a aquest repte i ens alegrem que vulguin agafar el relleu. Per nosaltres serà fantàstic poder traspassar la gran preciada feina realitzada i esperem que la junta entrant continuï duent a terme el gran treball que encara queda per fer. Tal com es podrà consultar a la memòria del 2018, la Junta sortint volem transmetre a tots els col·legiats aquelles feines d’especial rellevància que pensem que s’haurien de seguir treballant.

Per últim, volem agrair especialment a totes i tots els terapeutes ocupacionals que han fet possible durant tots aquests anys el producte que és ara el COTOC. Ha estat un enorme plaer participar de forma tan activa en aquest gran projecte comú que representa el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

La Junta de govern 2017-2019