Informació relativa a la prevenció de riscos laborals

Què és la prevenció de riscos laborals?

És el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball.

Què es pretén amb la Llei de prevenció de riscos laborals?

Promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball.

Per a què serveix la prevenció?

  • Per eliminar els accidents de treball i malalties professionals.
  • Per treballar en condicions segures.
  • Per complir amb les normes vigents i evitar sancions.

Formació dels treballadors

Entre altres obligacions, l’empresari té l’obligació de formar als treballadors sobre els riscos del seu lloc de treball o funció i de les mesures preventives aplicades per a aquests riscos. La formació ha de ser teòrica i pràctica, i s’ha d’actualitzar per adaptar-se a l’evolució o a l’aparició de nous riscos.

Pla de prevenció

Des del moment en el qual es contracta a un treballador o s’intervé en activitats de subcontractació, tant en centres propis com en centres de treball de tercers, l’empresari ha de complir amb les obligacions legals imposades per la legislació en matèria preventiva.

El personal autònom també té obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.

El pla constitueix una recopilació estructurada de les normes, criteris, procediments, instruccions, accions i recomanacions amb la finalitat d’assegurar la bona gestió del conjunt de factors que influeixen en la prevenció de riscos laborals i en la coordinació amb la resta d’activitats de l’empresa, tenint en compte els objectius fixats per la direcció. El contingut fonamental que ha de contemplar el pla de prevenció es resumeix en:

  • L’estructura organitzativa, responsabilitats, pràctiques, procediments, processos i recursos necessaris per portar terme la política de prevenció.
  • La documentació necessària, en forma de procediments i instruccions aplicables.
  • L’avaluació de riscos.
  • La planificació de l’acció preventiva.

Mitjançant aquest pla de prevenció, podrà donar compliment a les obligacions que té l’empresari en matèria de prevenció de riscos laborals.