Política de privacitat

Amb motiu de l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consejo, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) informem que totes les dades de caràcter personal que ens facilitin a través del web www.cotoc.cat formaran part d’un tractament titularitat del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC), titular del citat lloc web i amb domicili social al carrer Casp, 130, Edifici COACB, Despatx 5, 08013 Barcelona i CIF Q0801914C, finalitat de la qual és la de prestar els serveis sol•licitats i informar sobre notícies, novetats i serveis del COTOC.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC)
CIF: Q0801914C
Adreça postal: C. Casp, 130, Edifici COACB, Despatx 5, 08013 Barcelona
Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@cotoc.cat
Contacte amb COTOC: info@cotoc.cat


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

1.- Rebre informació de COTOC:
Al Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de poder informar sobre els nostres serveis, novetats i notícies del sector o esdeveniments que organitzem. No es prendran decisions automatitzades en base a aquesta informació.

2.- Gestió col.legial:
En COTOC tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat d’ordenar, representar i defensar l’activitat professional, vetllant perquè l’actuació de llurs collegiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de què es tracti, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.
Respecte a la finalitat d’enviar-li informació d’interés col.legial com novetats normatives, notícies, formació, activitats, serveis i esdeveniments del COTOC que puguin ser del seu interès com col.legiat/da que no sigui en compliment d’obligacions estatutàries o legals, en qualsevol moment podrà oposar-se a rebre aquestes comunicacions enviant un correu a info@cotoc.cat

Per quant de temps conservarem les seves dades?

1.- Rebre informació de COTOC:
Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol•liciti la seva supressió o revoqui el consentiment per l’interessat. Per revocar el seu consentiment pot presentar la seva sol•licitud al compte de correu: info@cotoc.cat

2.- Gestió col.legial:
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la seva relació col.legial amb COTOC i posteriorment fins a complir amb obligacions legals de conservació sobre la base de normativa vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

1.- Rebre información de COTOC:
La base legal per al tractament de les seves dades per la finalitat de poder informar per via postal i electrònica sobre els nostres serveis, novetats i notícies del sector o esdeveniments que organitzi el COTOC, és l’aportació del consentiment.

2.- Gestió col.legial:
La base de legitimació per al tractament de les seves dades és la vinculació com col.legiat al COTOC en compliment de les seves obligacions estatutàries i legals i també l’interés legítim per al tractament amb la finalitat d’enviar-li informació d’interés col.legial com novetats normatives, notícies, formació, activitats, serveis i esdeveniments del COTOC que puguin ser del seu interès com col.legiat/da sense que l’oposició a aquests tractements condicioni el tractament de les dades en base a les obligacions legals i estatutàries com col.legiat/da.

La base de legitimació per enviar-li informació d’interés pels col.legiats i col.legiades que no sigui en compliment d’obligacions estatutàries o legals o en el marc de l’interès legitim del COTOC, és el consentiment.

Les dades seran cedides, d’acord amb la Llei i també quan sigui necessari per complir amb obligacions estatutàries.

Com hem obtingut les seves dades?

1.- Per comunicar informació de COTOC
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són: dades d’identificació, codis o claus d’identificació, adreça postal o electrónica.

2.- Per gestió col.legial:
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són: dades d’identificació, codis o claus d’identificació, adreça postal o electrònica, Informació comercial, dades econòmiques, infraccions i sancions, circumstàncies socials, acadèmics i professionals, detalls de lloc de treball i d’activitats professionals, econòmics, financers, mutualitat i d’assegurances.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en el COTOC estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El COTOC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Els interessats podran sol•licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable.
  • En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament els conservarem bloquejats en cumpliment d’obligacions legals.
  • Pot consultar més informació sobre l’exercici dels seus drets o presentar una reclamació, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en la calle Rosselló 214, Esc. A, 1º. 1a., 08008 Barcelona, o a la web apdcat.gencat.cat

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades i dret a la limitació del tractament, directament al nostre departament de protecció de dades enviant un correu electrònic info@cotoc.cat.

Com garantim la seguretat de les seves dades?
El COTOC adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

INVENTARI DE TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ DE DADES