Procediment per a determinar la correspondència de la Diplomatura amb els títols oficials MECES

pdf

 

El 22 de novembre es va publicar al BOE el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. Fent click aquí pdfpodeu consultar el citat Decret. 

En concret, el Consell de Ministres del divendres 21 de novembre va aprovar aquest Reial Decret que tal i com s’indica en el seu preàmbul i en l’article 1, té dos objectius:

a)      En primer lloc, el Reial Decret estableix un procediment per a l’homologació, la declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, i la convalidació de títols, diplomes i estudis estrangers d’educació superior (articles 6 a 18 del RD).

b)      I en segon lloc, s’estableix un procediment per a determinar la correspondència amb el nivell MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) de les antigues titulacions universitàries, entre les quals les de llicenciatura i diplomatura (articles 19 a 27 del RD).

Amb aquest darrer procediment de correspondència, segons s’estableix en l’article 24 del RD, el Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d’Educació, reconeixerà la correspondència de la Diplomatura (antiga titulació) amb els títols oficials actuals del MECES, reconeixent el nivell real dels estudis en l’actual marc de qualificacions europeu. 

El MECES està desenvolupat en el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. Aquest marc estableix quatre nivells de qualificació en funció dels resultats d’aprenentatge que proporcionen els estudis oficials: el nivell de Tècnic Superior s’inclou en el Nivell 1, el de Grau en el Nivell 2, el de Màster en el Nivell 3, i el de Doctor en el Nivell 4. El procediment especificarà a quin Nivell correspon cada titulació anterior a la Reforma de Bolonya. 

El procediment definit pel Reial decret implica un examen i valoració per part de  l’Agència Nacional d’Avaluació i Qualitat de l’Acreditació (ANECA).  L’ANECA, segons s’explicita en aquesta nota de premsa emesa pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Espanya, començarà a treballar els primers mesos de 2015 preveient que l’adscripció de tots els títols pre-Bolonya estigui completada a finals de 2015.

Si finalment es reconeix la correspondència de la Diplomatura en Teràpia Ocupacional a un Nivell 2, a efectes acadèmics i professionals ambdues titulacions seran equivalents.