S’accepten les al·legacions presentades pel COTOC per subvencions Col·legis professionals relacionats amb la salut

S’accepta la modificació de la Base 5a de les Bases específiques reguladores del Programa de suport econòmic a col·legis professionals del sector de la salut de la Demarcació de Girona per a la realització d’activitats de formació de promoció de la salut orientades als seus  col·legiats aprovades inicialment pel Consell Rector de DIPSALUT, incorporant al COTOC com a col·legi professional del sector de la salut de la demarcació de Girona destinatari del programa de suport econòmic fixat en les bases.

 

 

Els conceptes susceptibles a ser subvencionats són els següents: 

Aquelles despeses que, de manera indubtable, es relacionin amb la realització d’activitats formatives amb uns criteris específics i que es corresponguin amb alguns dels següents conceptes:

– Remuneració dels professionals que porten a terme les activitats.

– Materials i serveis necessaris per fer l’activitat/s

– Despeses de publicitat i difusió de l’activitat/s

– Beques a col·legiats per formació en promoció de la salut

– Despeses per viatges, hotels, restaurants, refrigeris, materials, lloguer de sales, difusió, gestió de la formació, etc.

 

Actualment la convocatòria està tancada i possiblement la propera es durà a terme dins del primer quadrimestre de l’any vinent. El Grup Territorial de Girona està treballant-hi. 

Podeu consultar a l’enllaç següent  la darrera convocatòria a tall informatiu (en convocatòries successives poden produir-se canvis).