Assegurança de RC Professional

L’Assegurança de RC és una cobertura que garanteix la Responsabilitat Civil Professional a la que pugui incórrer el terapeuta ocupacional per danys causats tant a usuaris com a tercers, derivats d’errades o omissions comeses en el desenvolupament de la seva professió. Aquesta assegurança no només significa una garantia pels terapeutes ocupacionals, sinó també pels usuaris del servei.

Els terapeutes ocupacionals que exerceixen la professió tenen l’obligació de disposar d’una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil que derivi de l’exercici professional de la Teràpia Ocupacional, tal i com disposa l’article 9 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals i l’article 18.j) dels Estatuts del Col·legi.

El COTOC ofereix a partir del 01/01/2023 als col·legiats una Pòlissa Col·lectiva.

Consulta la pòlissa completa:

Cal ser col·legiat/da del COTOC per a accedir i veure aquest contingut.