Història de la TO a Catalunya

Anys 60
S’organitzen tallers amb finalitats terapèutiques a l’Hospital Sant Llàtzer de Terrassa.
1966
El Centro Francisco Franco (actual Vall d’Hebron) crea un departament de Teràpia Ocupacional i hi comencen a treballar diversos terapeutes ocupacionals.
1967
L’Hospital Asepeyo es consolida l’èmfasi de la rehabilitació ocupacional centrada en la re-adaptació laboral de les persones que havien patit accidents al seu lloc de treball.
1970...
Continua l’expansió de departaments de Teràpia Ocupacional a centres com la Mútua Catalana (MAPFRE) i l’Institut Guttmann; Es desenvolupa  la professió dins de l’àmbit de la Geriatria..
1980...
La Creu Roja obre nous camps d’actuació, com centres de Dia per a drogodependents, amb la figura del terapeuta ocupacional.
Es desenvolupen programes d’atenció geriàtrica i de rehabilitació domiciliària amb un paper destacat de la Teràpia Ocupacional.
1984
S’incorpora la figura del terapeuta ocupacional dins la categoria de tècnics de rehabilitació a l’Organització Nacional de Cecs d’Espanya (ONCE).
1994
DECRET de llei de 129/1994, de 30 de maig, pel qual s’autoritza la implantació dels estudis conduents a l’obtenció del títol de diplomat en Teràpia Ocupacional a l’Escola Universitària d’lnfermeria Creu Roja de Terrassa adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.
1995
Es constitueix l’Associació Professional de Teràpia Ocupacional de Catalunya (APTOC).
1998
DECRET 250/1998, de 22 de setembre, pel qual s’autoritza la implantació dels estudis conduents a l’obtenció del títol de diplomat en Fisioteràpia i de diplomat en Teràpia Ocupacional a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut, de la Universitat de Vic.
2001
El Departament de Sanitat i Seguretat Social publica al DOGC l’ORDRE de 7 de maig de 2001, per la qual es regulen els estàndards de qualitat que han de complir els centres, serveis i establiments sociosanitaris d’utilització pública de Catalunya en el que s’especifica que ha de “disposar d’un equip multidisciplinari capacitat per a l’atenció sociosanitària, format per personal mèdic, farmacèutic, d’infermeria (ATS/DI, auxiliars d’infermeria), de fisioteràpia i teràpia ocupacional i de treball social”, així com també “disposar d’un equip de rehabilitació: metge rehabilitador, logopeda (poden ser consultors), fisioterapeuta, terapeuta ocupacional”.
2003
La Teràpia Ocupacional és una professió sanitària reconeguda per la llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS) (BOE 280, de 22/11/2003) a l’article 2 apartat b) del Títol Preliminar.
2007
Al febrer es presenta la documentació al Departament de Justícia per demanar l’aprovació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.
2010
Es constitueix el Consell Tècnic de Teràpia Ocupacional, dins del marc el Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
2011
El Departament de Salut de l’Institut Català de la Salut (ICS) resol a SLT/3104/2011, de 23 de desembre, on es regula el Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut (ICS) per al període 2012-2015. Dins d’aquest, es contempla la Teràpia Ocupacional com una convocatòria de contractació de personal prevista amb el mateix grau de priorització que en d’altres professions sanitàries com la fisioteràpia o la infermeria (3).
Hi ha 170 inscripcions actives de terapeutes ocupacionals a la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut (ICS) segons el SLT/3104/2011, de 23 de desembre, per la qual es publica el Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut (ICS) per al període 2012-2015.
2012
El 24 d’abril es modifica la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS), la Teràpia Ocupacional es manté dins la llei en les mateixes condicions que a la del 2003.

ORDRE ECO/289/2012 d’’ECONOMIA I CONEIXEMENT, de 6 de setembre, per la qual s’implanten diversos estudis universitàris oficials de grau en centres adscrits a la Universitat Autònoma de Barcelona. D’aquesta manera la diplomatura de Teràpia Ocupacional s’extingeix passant a ser Grau. En el marc de la programació universitària de Catalunya, per 2009-2010, i per tal d’adequar l’estructura cíclica dels ensenyaments universitaris actuals als ensenyaments europeus es preveu la implementació de diversos estudis universitaris de grau a la Universitat Autònoma de Barcelona, entre els quals s’hi inclou la Teràpia Ocupacional. De la mateixa manera, es dóna també per la Universitat de Vic.

Creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC), a partir del Decret de Llei 38/2012, de 10 d’abril.

2013
ORDRE del DOGC SLT/30/2013, de 20 de febrer, per la qual s’aproven els preus públics del Servei Català de la Salut. (…) “Els serveis de rehabilitació mèdica ambulatòria comprendran les tècniques pròpies de l’especialitat de medicina física i rehabilitació, com són la fisioteràpia, la teràpia ocupacional, (…) mantenir o retornar el major grau de capacitat funcional o independència possible en funció de la patologia i l’estat funcional de l’individu”.

El 23 de febrer s’efectua l’Assemblea Constituent del COTOC.