Què és la Teràpia Ocupacional?

Els terapeutes ocupacionals són “professionals preparats per a valorar, diagnosticar, identificar, prevenir i tractar problemes relacionats amb l’ocupació (autocura, productivitat i oci) de les persones, famílies o grups afectats per un problema de salut que interfereix directament en el seu grau d’autonomia.

La funció del terapeuta ocupacional és facilitar que una persona amb dificultats funcionals pugui participar en aquelles activitats quotidianes que siguin rellevants en la seva vida.

En els sistemes sanitari i social, el terapeuta ocupacional comparteix amb altres professionals les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació per garantir una intervenció adequada per al desenvolupament de les potencialitats de les persones en les ocupacions de la vida quotidiana.

Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional,
EUIT, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

La teràpia ocupacional com una professió sanitària titulada (…) la funció específica de la qual és (…) l’aplicació de tècniques i la realització d’activitats de caràcter ocupacional que tendeixin a potenciar o suplir funcions físiques o psíquiques disminuïdes o perdudes, i a orientar i estimular el desenvolupament d’aquestes funcions.

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, 2.2.b)

“Occupational therapy is a client-centred health profession concerned with promoting health and well being through occupation. The primary goal of occupational therapy is to enable people to participate in the activities of everyday life. Occupational therapists achieve this outcome by working with people and communities to enhance their ability to engage in the occupations they want to, need to, or are expected to do, or by modifying the occupation or the environment to better support their occupational engagement.”

World Federation of Ocupational Therapists, WFOT 2012