Protocol i quotes col·legials

Tal i com diu l’Article 11 dels Estatuts del COTOC: “Es poden inscriure al Col·legi les persones que tinguin la titulació de grau en teràpia ocupacional, obtingut segons els termes de l’Ordre CIN/729/2009, de 18 de març, les persones diplomades que ho siguin segons el Reial Decret 1420/1990 del 26 d’octubre i les que estiguin igualment legitimades a fi de l’exercici de la professió segons la regulació precedent o segons procés d’homologació o convalidació i també les que estiguin habilitades legítimament amb anterioritat que exerceixin la teràpia ocupacional.

El col·legiat té el deure de contribuir al manteniment del Col·legi i mantenir al corrent de pagament les quotes aprovades que els siguin presentades a cobrament.” (Article 18 apartat b) dels Estatuts del COTOC)

 • La matrícula de col·legiació és de 60€ (en el cas de reactivació o trasllat d’expedient no es paga matrícula).
 • S’haurà de fer l’ingrés al núm. de compte de CAIXA GUISSONA ES43 3140 0001 9100 1331 0800 incloent el concepte: MATRÍCULA i NOM del nou col·legiat.
 • S’haurà de fer arribar el comprovant del pagament de la matrícula de col·legiació juntament amb la resta de documentació per a l’alta col·legial.

Les quotes de col·legiació del COTOC són semestrals. Els cobraments es faran efectius al gener (1a quota) i al juliol (2a quota).

Quota normal: 75€ semestrals
Quota reduïda: 37,50€ semestrals

Si l’alta col·legial es realitza en altres mesos, l’import de la quota serà proporcional:

 GEN/JULFEBR/AGOMARÇ/SETABRIL/OCTMAIG/NOVJUNY/DES
Quota Normal75€62,5€50€37,5€25€12,5€
Quota Reduïda37,5€31,25€25€18,75€12,5€6,25€
Matrícula única de 60€

Tipus de quotes reduïdes:

 • Col·legiat en situació d’atur
 • Col·legiat no exercent: els i les terapeutes ocupacionals que no exerceixin la professió o es trobin en situació d’excedència no remunerada.
 • Col·legiat amb títol de família nombrosa o monoparental (només progenitor/a)
 • Col·legiat júnior: els i les terapeutes ocupacionals que es col·legiïn durant els dos primers anys després de finalitzar els seus estudis de TO. Seran col·legiats júnior fins que passin 2 anys des que van finalitzar els estudis (no des de l’alta col·legial).
 • Col·legiat jubilat: els i les terapeutes ocupacionales que es trobin en situació de jubilació no parcial.

 • 15 dies abans de que finalitzi el semestre s’enviarà una comunicació a través de correu electrònic a tots el col·legiats:
  • recordant que es realitzarà el cobrament durant el mes següent.
  • informant de quina és la documentació necessària per tal de demanar o mantenir la quota reduïda, per fer un canvi a les dades bancàries o per donar-se de baixa
  • indicant la data límit per la presentació de la documentació requerida.
 • Per tal de notificar canvis en la domiciliació bancària, sol·licitar o mantenir la quota reduïda o donar-se de baixa, s’haurà de fer arribar un correu electrònic a secretaria@cotoc.cat abans de la data límit indicada a la comunicació
 • En el cas que la presentació de la documentació requerida sigui posterior al cobrament, no serà efectiu pel cobrament d’ aquell semestre.
 • Una vegada passada la data límit, s’efectuarà el cobrament de la quota corresponent.

Les persones col·legiades que compleixin amb els requisits i ho puguin justificar, poden sol·licitar la quota reduïda. Per a sol·licitar-la, han de presentar el document de sol·licitud i la següent documentació:

 • Col·legiat en situació d’atur: còpia de la targeta d’inscripció al SOC actualitzada. Aquesta documentació s’haurà de presentar per cada cobrament (cada 6 mesos) mentre la situació laboral de la persona col·legiada no canviï.
 • Col·legiat no exercent: informe de vida laboral de la seguretat social actualitzat o còpia de la targeta d’excedència no remunerada on s’especifiqui un motiu diferent a un canvi laboral i contracte laboral o nòmina (per a acreditar categoria) Aquesta documentació s’haurà de presentar per a cada cobrament (és a dir, cada 6 mesos) mentre la situació laboral de la persona col·legiada no canviï.
 • Col·legiat amb títol de família nombrosa o monoparental: carnet de família nombrosa o monoparental. Només s’ha de presentar en el moment de sol·licitar la quota reduïda i durarà mentre el carnet estigui vigent.
 • Col·legiat júnior: còpia del títol de grau. Es presenta en el moment de la col·legiació i no és necessari tornar-la a presentar.
 • Col·legiat jubilat: còpia del reconeixement del dret a la pensió de jubilació no parcial. Només s’ha de presentar en el moment de sol·licitar la quota reduïda.

 • Quan hi hagi una devolució del rebut de la quota, s’enviarà un correu electrònic a la persona col·legiada que hagi desatès el pagament, notificant l’impagament i informant de la quantitat que ha d’abonar (import de la quota + despeses de devolució), el número de compte on s’ha de realitzar la transferència i la data límit per fer l’abonament.
 • Si la persona col·legiada no porta a terme el pagament de la quota impagada, es cobrarà en el rebut del següent semestre juntament amb la quota vigent.
 • Si encara i així es retorna el rebut de les dues quotes, es notificarà amb un correu electrònic a la persona col·legiada que hagi desatès el pagament, notificant l’impagament i informant de la quantitat que ha de pagar (import de les dues quotes + despeses de devolució), el número de compte on s’ha de realitzar la transferència i la data límit per fer l’abonament.
 • Si la persona col·legiada supera la data límit notificada, s’aplicarà el protocol d’impagament fent-li arribar una carta certificada informant de la situació. En el cas que rebi la carta i no faci l’abonament de les quotes, es procedirà a donar-la de baixa per impagament, doncs, segons l’article 20 dels Estatuts “la persona col·legiada que desatengui el deure de pagament de les quotes col·legials corresponents a un any ha de ser requerida de pagament i pot ser objecte de baixa si manté el descobert tres mesos després del requeriment, la qual cosa no exhaureix el deure de liquidar el descobert.”.
 • Si la persona col·legiada no rep la carta certificada, es farà una notificació al BOE de la carta de requeriment. Si passats 3 mesos no ha fet efectiu l’abonament del deute, es farà una nova notificació al BOE, aquesta vegada notificant la baixa col·legial.
 • L’abonament de les quotes pendents i el seu interès legal, així com de les despeses que hagi generat el descobert, permet la rehabilitació automàtica de l’alta col·legial.

Segons l’article 19 dels Estatuts del COTOC, són motius de baixa en la condició de col·legiat:

a) La defunció i la declaració judicial d’incapacitat.
b) El cessament de l’activitat professional.
c) El descobert de quotes col·legials corresponents a un any, en cas que desatengui el requeriment previst a l’article 20.
d) L’expulsió acordada en l’expedient disciplinari corresponent.
e) Condemna ferma dictada per delicte dolós relacionat amb l’activitat professional.

La persona col·legiada que vulgui comunicar la baixa ho pot fer en qualsevol moment del semestre, però ho ha de fer com a màxim en la data límit per presentar la documentació requerida, prèvia al cobrament de la següent quota (gener i juliol).

En el cas en que se sol·liciti la baixa en el moment en que ja s’ha fet efectiu el cobrament semestral, aquesta no serà efectiva fins la següent quota semestral i, per tant, el COTOC no portarà a terme la devolució del rebut. Si tot i així la persona col·legiada fa el retorn del rebut, quedarà el deute pendent, havent de respondre al descobert per a portar a terme la reactivació de la col·legiació.