XV Assemblea General del COTOC

assamble general 15

Benvolguts/des col·legiats/col·legiades,

Donada la proposta de canvi de seu la Junta de Govern del COTOC ha considerat la necessitat de celebrar la XV Assemblea General Ordinària en format híbrid, simultàniament de forma telemàtica i presencial, online per facilitar l’accés i la participació de tots els i les col·legiades d’arreu del territori i presencialment a la sala d’actes de la seu proposada, convidant-vos a la visita guiada de les instal·lacions d’aquesta seu el proper dissabte 21 de maig de 2022.

Segons la publicació del BOE ‘Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, disposem de cobertura jurídica. Segons la publicació del BOE “Ley 3/2020 del 18 de setembre, disposem de cobertura jurídica per a poder votar els punts de l’ordre del dia de forma telemàtica (https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-10923)

 

CONVOCATÒRIA DE LA XV ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

El dia 30 d’abril de 2022 la Junta de Govern del COTOC, de conformitat amb el que estableixen els articles 25 i 59 dels Estatuts vigents, va acordar convocar l’assemblea general ordinària.

Data: 21 de maig de 2022
Lloc: Sala d’actes de l’edifici COACB

C/Casp, 130 – 08013 Barcelona

1a convocatòria: 9:00h
2a convocatòria: 9:30h

Enllaç de la reunió MEETS per validar la documentació i per accedir a l’assemblea en la modalitat online:   https://meet.google.com/wui-duzs-nes

L’assemblea quedarà vàlidament constituïda i prendrà acords quan, en primera convocatòria, hi concorri la majoria de les persones col·legiades de ple dret i, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de persones col·legiades assistents.

Us fem arribar la documentació per a l’assemblea i l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA:

  1. Benvinguda als i les assistents.
  2. Visita guiada a les instal·lacions de l’espai COACB.
  3. Proposta del canvi de seu a l’espai COACB, aprovació si procedeix. 
  4. Aprovació, si escau, de les actes anteriors (Acta Assemblea General Ordinària 2021 núm. XIII de 24 d’abril de 2021 i Acta Assemblea Extraordinària núm. XIV de 29 de gener de 2022). 
  5. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix de la Memòria d’activitats i econòmica 2021 del COTOC. 
  6. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix de la liquidació del pressupost vençut 2021, el balanç de situació 2021, el compte de resultats 2021 i l’informe d’auditoria de l’exercici 2021. 
  7. Presentació, reflexió i aprovació si procedeix del pressupost 2022 d’ingressos i despeses. 
  8. Informació que tots i totes les col·legiades serem membres de la WFOT (gestions que s’estan realitzant des del CGTO).
  9. Precs i preguntes.

Per tal de facilitar les tasques i no retardar l’inici de la reunió us preguem que confirmeu assistència abans del dia 17 de maig de 2022, a l’enllaç: 

https://docs.google.com/forms/d/1zz0OTjdEAcAygWaVCTtRE9YATjI-cZO0g7M0pIwym2w/edit 

DELEGACIÓ DE VOT:

Els Estatuts del COTOC (art. 29.3) especifiquen que cada col·legiat pot ser representant d’un màxim de dos vots delegats.

Si es desitgés delegar el vot en un/a representant (col·legiat/da del COTOC) cal fer-ho mitjançant una autorització signada pel delegant i enviar-la a secretaria@cotoc.cat abans del 17 de maig de 2022. Feu clic aquí per a descarregar el model de delegació de vot.

Per a més informació podeu consultar a info@cotoc.cat o al telèfon 606 50 85 28. Si us plau, confirmeu assistència.

Atentament,

Carme Olivera Noguerola
Degana del COTOC

 

assamble general 15